Kulturní památky v ČR

Nemovité a movité kulturní památky

Stránka o kulturních památkách ČRV současné době je na území České republiky prohlášeno za kulturní památku kolem 40 tisíc nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů, reprezentovaných především hodnotnými historickými stavbami z prostředí naší krajiny a historických sídel.

Kulturní památky

Kulturní památky v obci Holašovice reprezentují rovněž zemědělské usedlosti kolem návsi
Kulturními památkami jsou rovněž jednotlivé usedlosti na návsi v obci Holašovice, která
je památkovou rezervací a zároveň
na Seznamu památek UNESCO.
Obec Holašovice, okres České Budějovice

Foto: MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Charakteristika kulturní památky
  2. Nemovité památky z města i venkova
  3. Kulturní památky společenských vrstev
  4. Technické památky, parky a zahrady aj.
  5. Movité kulturní památky

Charakteristika památky

Za kulturní památky (KP) jsou Ministerstvem kultury podle zákona o státní památkové péči prohlašovány nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositeli hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významných osobnostem a historických událostem.

V porovnání s kulturně vyspělými evropskými zeměmi lze tento počet označit za podprůměrný, neboť na plošně srovnatelném území mají vyspělé země Evropy až trojnásobný počet zákonem chráněných památek.

Nemovité památky z města i venkova

Mezi nemovité kulturní památky jsou zařazeny stavby z městského prostředí i z prostředí vesnických sídel nebo volné krajiny. V prvém případě se jedná především o měšťanské domy a paláce, radnice, městská opevnění s hradbami a bránami atd. a ve druhém zejména o zemědělské usedlosti i jiné stavby lidové architektury.

Kulturní památky společenských vrstev

Z hlediska sociálního a typologického je snaha o zastoupení všech druhů staveb od staveb privilegovaných společenských vrstev až po chudinská obydlí.

Církevní památky

Areál kostela sv. Filipa a Jakuba v obci Mnichovice
Za kulturní památky je prohlášena většina staveb a drobných objektů sakrální funkce
- kostely, kaple, sochy či sousoší a kříže.
Obec Mnichovice, okres Benešov

Foto © MaČefotogalerie

Knížecí, feudální a šlechtické stavby zastupují především tvrze a hrady včetně zřícenin a později budované nebo z tvrzí často přestavované zámky nejrůznější velikosti. Církevní stavby reprezentují kláštery, kostely a kaple i řada dalších objektů malého měřítka.

Rovněž v rámci venkovského prostředí se vedle převažujících zemědělských usedlostí a obydlí domkářů uplatňují honosnější formy bydlení, jaké představují rychty, fojtství, sklářské a faktorské domy.

Technické památky, parky a zahrady aj.

Za nemovité kulturní památky jsou rovněž prohlašovány továrny a jiná technická díla (industriální památky), historické zahrady a parky a v neposlední řadě též pozemky s významnými archeologickými nálezy.

Movité kulturní památky

Mezi movité kulturní památky řadíme především malířská, sochařská a literární díla a díla tradičních uměleckých řemesel přesahující významem a provedením dobovou tvorbu. Často se jedná o soubory tvořící interiérové vybavení na hradech a zámcích nebo v církevních stavbách - tzv. mobiliární fondy či mobiliář.

Movitými kulturními památkami jsou dále prohlašovány předměty venkovské hmotné kultury (především užité umění, např. lidový nábytek atd.) nebo strojní zařízení ve stavbách technického charakteru.

Autor textu a fotodokumentace ke kulturním památkám © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz