Pavlov

Jihomoravská vesnice v CHKO Pálava

Stránka o jihomoravské vesnici Pavlov, ležící pod Pavlovskými vrchy (CHKO Pálava)Obec Pavlov leží pod Pavlovskými vrchy, strmě se zdvihajícími z prostoru Dyjsko-svrateckého úvalu od Mikulova až k Dolním Věstonicím. Níže položené území je v současnosti zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny.

Pavlov

Pavlov na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1825, zachycující vinařskou obec tvořenou přsevážně zděnými objekty usedlostí
a vinařských domů s vinnými sklepy.
Obec Pavlov, okres Břeclav

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec Pavlov a okolí
  2. Selské usedlosti
  3. Zděné stavby
  4. Kostel, fara a radnice

Obec Pavlov a okolí

Níže položené svahy Pavlovských vrchů jsou charakterizovány četnými vinicemi a nejvyšší polohy hradními zříceninami. Jmenovitě se jedná zříceninu bývalého kralovského hradu Děvičky (Dívčí hrady) na vrchu Děvín i dále situovaný Nový hrad a Sirotčí hrádek. Zříceniny hradů představují výrazné dominanty nejen obce Pavlov, ale celé CHKO Pálava.

Samotná obec Pavlov (dříve Pollau) představuje celistvě dochovanou návesní vesnici vrcholně středověkého původu. Osídlení širšího území, jak ostatně dokládá řada proslulých archeologických nálezů ze sousedních Dolních Věstonic, je již pravěkého původu. Starší vrcholného středověku je rovněž osídlení samotné lokality, přestože její předlokační podoba odpovídající raně středověké osadě není rozpoznatelná.

V obci se dochoval mimořádně významný soubor staveb lidové architektury, pocházející původem z 16. až 19. století. V současnosti již převažuje historický stavební fond z období 18. a 19. století, zpravidla po ještě mladších stavebních úpravách. Důvodem zániku staršího stavebního fondu byly zejména události třicetileté války (vypálení a pustošení vojsky).

Selské usedlosti

Selské usedlosti a kostel

Obec Pavlov se selskými usedlostmi a vinařskými domy

Pavlovskou náves vymezují štítově nebo okapově orientované domy selkých usedlostí. Hospodářské dvory byly uzavírány stodolami.
Obec Pavlov, okres Břeclav

Foto © MaČe • fotogalerie

Protáhlý a svažitý návesní prostor obce je v dolní části mírně rozšířený. Návesní čáry vymezují bloky zemědělských usedlostí, které jsou pravidelně řazeny po obou stranách veřejného prostranství. Usedlosti se vyznačují štítovou nebo okapovou orientací zděných domů, s hloubkově navazujícími užším traktem tvořeném prostory hospodářské funkce.

Půdorysný tvar usedlostí takto nabývá úhlového tvaru, přičemž řada objektů k sobě ve starší době nebo dodnes nepřiléhá. V těchto případech slouží nezastavěný prostor vjezdu do dvora, který je uzavřen pouze zděnou branou. V případě mladší okapově orientované zástavby je volný průjezd nahrazen průjezdem krytým pod společnou střechou nebo částečně či zcela vyvinutým patrem. V zadní části byl dvůr uzavírán příčně stojící průjezdnou stodolou.

Zděné stavby

Zděné stavby budované z místního kamene a nepálených i pálených cihel se vyznačují střechami sedlového, polovalbového nebo valbového tvaru. V minulosti obvyklá slaměná krytina byla nejpozději od 19. století postupně nahrazována nespalnou krytinou (pálené tašky).

Kostel v Pavlově

Kostel s gotickou architekturou věže v obci Pavlov

Věž kostela vystavěného v dolní části pavlovské návsi vymezené štítově nebo okapově orientovanými domy usedlostí.
Obec Pavlov, okres Břeclav

Foto © MaČe • fotogalerie

Pavlovské domy nesou výrazné znaky slohové architektury, včetně interiérové dispozice a výzdoby průčelí domů. Západně od návesního prostoru byly vystavěny četné nadsklepní vinařské domy a je zde rovněž barokní hřbitov.

Kostel, fara a radnice

V dolní rozšířené části návsi stojí po požáru barokně vystavěný kostel sv. Barbory, vyznačující se pozdně gotickou architekturou věže dochovanou ze starší stavby. Věž opatřená na krakorcích vyloženým ochozem s nárožními věžičkami je završená vícebokou jehlanovou helmicí.

Ještě v barokním období došlo k úpravám kostela a byla postavena fara. K úpravám došlo rovněž v následujícím období, o čemž svědčí samotné klasicistní průčelí inspirované chrámovou podobou (pilastry, vlys s triglyfy a tympanon). Výrazným historickým objektem je pod kostelem situovaná radnice, sloužící dnes jako Obecní úřad Pavlov. Ačkoliv se jedná o objekt výrazně přestavěný, dosud zaujme svým umístěním i architektonickou formou s valbovým zastřešením.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památkové rezervace Jihomoravského kraje - Pavlov © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz