TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici1. Analýza venkovských sídel > urbanistický prostor

UMÍSTĚNÍ STAVEB NA VESNICI

Prostorotvorná a volná skladba staveb

VENKOVSKÝ PROSTOR A USEDLOSTI | Satelitní zástavba x vesnice, rodinný dům x zemědělská usedlost Náčrty uvedené níže ve značně zjednodušené podobě vystihují jeden ze základních a přetrvávajících nedostatků naší poválečné architektury, která se stala architekturou bez urbanistického prostoru. Došlo k částečné nebo úplné dezurbanizaci mnoha vesnických sídel i jejich základních skladebních jednotek - selských usedlostí.

Urbanistický prostor: Prostor vesnice - neprostorová skladba staveb Prostor vesnice - prostorová skladba staveb Prostor rodinného domu - neprostorová skladba Prostor zemědělské usedlosti - prostorová skladba

Prostor vesnice - neprostorová skladba staveb

Neurbanizovaný prostor sídla

SATELITNÍ ZÁSTAVBA - Rodinné domy nejsou nijak organizovány, vůči sobě ani ve vztahu k ústřednímu prostoru.

Půdorys charakterizující satelitní zástavbu bez urbanistického konceptu. Rodinné domy nejsou nijak organizovány, vůči sobě ani ve vztahu k ústřednímu prostoru.
ČVUT, Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Neprostorotvorná skladba objektů představuje v níže položených a úrodnějších rovinných polohách charakterizovaných převážně návesními typy vesnic nežádoucí řešení. Často je charakteristická pro satelitní zástavbu vznikající bez urbanistického konceptu v příměstských aglomeracích. Urbanistický prostor jakoby se "rozlil" mezi stavebními objekty a zcela zanikl, často hovoříme o dezurbanizaci. Informace o vzdáleném horizontu (matematický symbol ležaté osmičky značí nekonečno) nestihne člověk, je-li jím obklopen ze všech stran, dost dobře a bezezbytku ve své mysli zpracovat. Člověk nedokáže vnímat nekonečno jako urbanistický prostor. Velký stupeň bezbřehosti a neohraničenosti navíc přísluší spíše přírodním pralátkám (oheň, vítr, voda, vzduch...) než architektuře.

Jiná situace ovšem nastává u údolních lánových vesnic v horských oblastech, které jsou charakterizované odlišným způsobem hospodaření. Osídlení těchto méně úrodných oblastí nastávalo později a odlišně oproti nížinným polohám. Namísto tradičního zemědělství nastupuje salašnictví nebo pastevectví, případně je méně výnosná zemědělská činnost dříve či později doplněna o domácí řemesla. U rozptýlené zástavby údolních lánových vesnic je prostor vytvářen samotnou členitostí horského terénu.Prostor údolních lánových vesnic charakterizovaných rozptýlenou zástavbou je modelován členitostí okolního terénu. Nedochází zde tedy k jevu uvedeném v předchozím odstavci, který byl věnován výhradně vesnicím ležících v rovinatém terénu.

Prostor vesnice - prostorová skladba staveb

Urbanizovaný prostor vesnice

VESNICE - Půdorysné uspořádání návesní vesnice, s obytnými a hospodářskými stavbami usedlostí vymezujících ústřední prostor veřejného charakteru.

Půdorysné uspořádání návesní vesnice,
s obytnými a hospodářskými stavbami usedlostí vymezujících společně s ohradními zdmi návesní prostor.
ČVUT, Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Prostorotvorná skladba stavebních objektů v rámci návesní vesnice. Jednotlivé stavby nejrůznější funkce jsou soustředěné kolem ústředního prostoru veřejného charakteru - návsi. Uprostřed je situována zpravidla jen sakrální stavba nebo mladší domkářská zástavba. Návesní prostor je těmito stavbami náležejícími jednotlivým usedlostem více či méně vymezen a ohraničen. Ohraničení tvoří jak průčelí obytných a hospodářských staveb, tak často ohradní zdi s vjezdovými bránami. Jako v předchozích případech je zjednodušeně nakresleno libovolné stanoviště, ze kterého pozorovatel svým pohledem vysílá "impulsy". Většina z nich se vzápětí vrací i s dostatečně přesnou informací o jednotlivých stavbách obklopujících náves. Čím více vizuálních "impulsů" se v poměrně krátké době vrátí (symbol obousměrných šipek), tím lépe poznám své okolí a uvědomím si kvalitu urbanistického prostoru tradiční vesnice.

Autor textu a fotodokumentace k Venkovský prostor a usedlosti © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz