TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciPoválečný vývoj vesnice > prostředí a zástavba

POVÁLEČNÝ VÝVOJ VESNICE

Hlavní nedostatky a problémové jevy

Stránka o poválečném vývoji vesnicePrvní část přednášky byla ve stručnosti věnována poválečnému vývoji naší vesnice. V rámci této části bylo uvedeno několik základních nedostatků a problematických jevů včetně možnosti alespoň částečné nápravy některých z nich.

Obsah: Dezurbanizace a zhoršení prostředí vesnice Územně plánovací dokumentace a novostavby1.1. Chybějící návrat k tradiční tvorbě 1.2. Historická sídelní struktura a skladba zástavby1.3. Návrh novostaveb ve venkovském prostoru

Dezurbanizace a zhoršení prostředí vesnice

Hlavní problémy prohlubované v poválečném období vývoje naší vesnice spočívají především v rozpadu tradiční sídelní struktury, který byl zcela zásadním způsobem urychlen kolektivizací zemědělství i proklamovanou snahou vyrovnat rozdíly mezi vesnicí a městem. Neméně závažným problémem bylo zhoršení přírodního i životního prostředí vesnice, způsobené mimo jiné nadměrnou industrializací krajiny a postupným útlumem společenského života na vsi. Bohužel všechny uvedené negativní jevy jsou z velké části nevratné a v konečném stádiu mohou znamenat úplnou ztrátu naši identity v rámci středoevropského prostoru. Omezení jejich negativního dopadu je možné pouze za předpokladu širokého společenského uvědomění následovaného veřejně deklarovaným zájmem na zachování tradiční podoby našeho venkova.

Územně plánovací dokumentace a novostavby

Samotná dezurbanizace našich vesnických sídel, projevující se mimo jiné nerespektováním staletého vývoje i tradičních kompozičních pravidel historického urbanismu, je jednotlivci bohužel jen obtíženě řešitelná. Stěžejní úlohu budou i nadále zaujímat především dotčené orgány státní správy i místní samosprávy. Záležet přitom bude zejména na prostředcích vynaložených na pořízení územně plánovací dokumentace (např. územní plány, regulační plány, plány zásad ochrany, plány úpravy veřejných prostranství apod.), zpracované kvalifikovanými odborníky bez střetu zájmů.

Další výrazný nedostatek poválečného vývoje vesnice představovaly nové stavby budované v prostředí historických sídel i po jejich obvodě (v případě zemědělských areálů též ve volné krajině). Rovněž naprostá většina soudobných novostaveb sloužících především potřebám bydlení nerespektuje hmotové utvaření tradiční zástavby vesnice a vyznačují se, často jen z neznalosti, objemovými formami neslučitelnými se stávající zástavbou. O vzhledu novostaveb rozhodující především přímo stavebníci, přestože zde existuje často nevyužívaná možnost usměrňování nové zástavby místně příslušnými stavebními úřady.

TEZE PRO NOVÉ STAVBY NA VENKOVĚ

1.1. Uvědomělý návrat k tradiční tvorbě

Pouze uvědomělý návrat k tradičním principům domácí architektonické tvorby zaručuje trvale udržitelný kulturní rozvoj a zachování stávajících kvalit vesnického bydlení i rekreace. Nezbytným předpokladem je důkladné poznání a pochopení historického prostředí vesnice i staveb lidové architektury.

1.2. Sídelní struktura a skladba staveb

Za zcela nezbytné je nutno považovat respektování staletími utvářené sídelní struktury, půdorysných forem vesnic i základní hmotové skladby tradiční zástavby. Teprve na základě znalosti typických forem osídlení v daném regionu včetně podrobného rozboru konkrétního sídla je možné kvalifikovaně zpracovat územně plánovací dokumentaci, zahrnující mimo jiné rozvojové plochy nové výstavby i plochy trvale nezastavitelné.

1.3. Návrh novostaveb ve venkovském prostoru

Při návrhu samotných novostaveb na vesnici je nezbytné přihlížet ke konkrétnímu utváření stavebního místa a charakteristikám místně tradiční zástavby, která bude mít rozhodující vliv na formování novostavby i jejího vnějšího výrazu. Ve veřejném zájmu je nezbytné, aby působení sídelního útvaru jako harmonického celku bylo vždy nadřazené jednotlivým novostavbám a individuálním zájmům.

Shrnutí: První část přednášky zaměřená na poválečný vývoj venkovského prostoru věnovala pozornost především zhoršujícímu se prostředí vesnic. V této souvislosti kladla důraz zejména na územně plánovací dokumentaci i návrh novostaveb, které ve většině případů zcela opomíjejí tradiční stavební kulturu naší vesnice.

Autor textu k poválečnému vývoji a novým stavbám ve venkovském prostoru © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz