TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici1. Analýza venkovských sídel > stavby na vesnici

TRADIČNÍ A NOVÉ STAVBY NA VESNICI

Domy a jiné stavby od středověku po současnost

Stránka o tradičních a nových stavbách Text a níže zobrazené fotografie slouží především pro názornou ilustraci základních vrstev zástavby na vesnici. Největší pozornost je přitom věnována stavbám domů. Všechny tři stavební vrstvy jsou od sebe jednoznačně rozpoznatelné, přičemž vykazují diametrálně odlišné architektonické i stavební charakteristiky vypovídající o době jejich vzniku.

Stavební vrstvy: Tradiční zástavba a domy do 1. třetiny 20. století Socialistické novostavby domů 2. poloviny 20. století Komerční novostavby domů po listopadu 1989

Tradiční zástavba a domy do 1. třetiny 20. století

Tradiční domy na vesnici

Domy tradičních venkovských forem

Zděná přízemní zástavba štítové orientace. Tradiční architektonické formy domu charakterizuje protáhlý obdélníkový půdorys a strmá střecha sedlového tvaru.
Soseň, okres Rakovník

Foto © MaČefotogalerie

Jako první a zároveň časově nejstarší je uvedena tradiční vrstva zástavby. Pro přehlednost této kapitoly doznala historická zástavby značného zjednodušení. Ve skutečnosti se totiž pod touto vrstvou skrývá několik staletí trvající stavebně historický vývoj venkovského domu a ještě starší urbanistický vývoj vesnických sídel. Tento vývoj reprezentují různé půdorysné typy vesnic odrážející dobu založení, konfiguraci terénu i sociální diferenciaci obyvatel atd. i různá konstrukční řešení historických staveb odrážející použití místního stavebního materiálu i postup výstavby. Několikasetletý stavebně historický vývoj se zcela zřetelně zapsal do vnějšího výrazu domů i ostatních staveb včetně způsobu jejich výzdoby. Ta odrážela nejen slohovou architekturu, ale i místní stavební zvyklosti a možnosti opracování stavebního materiálu odpovídající době výstavby. Navzdory uvedeným rozdílům si však stavby domů i hospodářských staveb po celou dobu své existence udržely typické objemové formy, půdorysné utváření i další stavební a architektonické charakteristiky souhrně zde označované jako tradiční vrstva zástavby. Mezi tradiční vrstvu venkovské zástavby můžeme zařadit již stavby vrcholného středověku (kromě románských kostelů se starší stavby nedochovaly a rovněž půdorysná struktura starších sídel byla pravděpodobně jiná než do dnešních dob dochované vrcholně středověké půdorysy vesnic), stejně jako mladší novověkou zástavbu získávající od 18. a 19. století výrazně regionálních charakter. Za tradiční vrstvu zástavby můžeme považovat ještě mnohé stavby včetně domů vystavěné v průběhu 1. třetiny 20.století. Rozhodující přitom zdaleka není přesné časové určení, ale architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí historického sídelního útvaru.

Vyjma nejstarších a ve venkovském prostředí ojediněle dochovaných středověkých domů vytváří tradiční zástavba charakteristické regionální oblasti s navzájem sourodou lidovou architekturou v rámci svých neostře vymezených hranic. Stavby téhož regionu se vyznačují podobným (nikoliv však stejným) vzhledem, vtiskujícím místnímu prostředí jedinečný, nezaměnitelný a neopakovatelný výraz kulturní identity. Jednotlivé objekty zpravidla neexistují sami o sobě, ale jsou nedílnou součástí urbanistického celku jehož harmonického působení je dosaženo pomocí vzájemných prostorových, funkčních i sociálních vazeb.

Socialistické novostavby domů ze 2. pol. 20. stol.

Jako druhá je uvedena socialistická vrstva zástavby z období komunistického režimu. Zahrnuje stavby ze 2. poloviny 20. století s částečným přesahem před vymezené období. Pro zjednodušení jsou do této vrstvy zařazeny i objekty postavené po listopadu 1989, pokud vykazují stejné vlastnosti jako předlistopadová zástavba. Opět tedy není pro zařazení rozhodující přesné datum výstavby, ale vnější výraz staveb a jejích začlenění (v tomto případě spíše nezačlenění) do okolního prostředí určovaného historickou zástavbou.

Socialistické novostavby domů

Bytové domy na vesnici

Bytová výstavba znamenala dezurbanizaci venkovského prostoru i nevhodné formy staveb s plochými střechami, trojdílnými okny a břizolovou omítkou. Vyznačovala se rovněž absencí hospodářského zázemí.
Lokalita nezveřejněna

Foto © MaČefotogalerie

Stavby tohoto období vznikaly na základě socialistické ideologie s proklamovanou snahou vyrovnat prostředí vesnice s prostředím socialistického města. Na vnějším vzhledu staveb se výraznou měrou podílela především omezená stavební výroba a použité technologie. Omezený sortiment stavebních výrobků (např. dostupná pouze trojdílná okna, tvrdé břízolitové omítkové směsi atd.) a pracovních postupů (nadužívání montovaných nebo monolitických betonových technologií - mokré procesy) nedokázal reagovat na specifika místního prostředí. Následkem tohoto docházelo ke vzniku anonymní architektury, společné pro všechny kraje a regiony bez ohledu na jejich místní zástavbu. Socialistickým režimem proklamované nové formy bydlení znamenaly dezurbanizaci půdorysné struktury historických sídel, zapříčiněnou především rozvolněnou zástavbou uprostřed jednotlivých parcel. Často se tak dělo bez jakékoliv návaznosti na určující stavební čáru historicky formované návsi nebo ulice. Rovněž samotné architektonické formy nedokázaly reagovat na objemové utváření tradiční zástavby. Často jsou zastoupeny nevhodnými vícepodlažním stavbami zvýšenými o sklepní polopatro nebo nevhodnými čtvercovými půdorysy s plochou střechou. Nová zástavba ze 2. poloviny 20. století se vyznačuje nedostatečným nebo dokonce zcela chybějícím hospodářským zázemím, přinášející sebou nesoběstačnost venkovského obyvatelstva a jeho přímou závislost na politickém režimu násilně zasahujícím do oblasti zemědělské výroby soukromého charakteru.

Komerční novostavby domů po listopadu 1989

Třetí a nejmladší vrstvu s pracovním názvem nahodilá zástavba představují současné stavby z počátku 21. století, samozřejmě opět s přesahem do závěru století minulého, pokud se již vyznačují okopírovanými zahraničními formami bez jakékoliv snahy o regulaci forem nebo místa jejich výstavby.

Komerční novostavby domů

Novostavba domu po roce 1989

Výstavba rodinných domů po roce 1989 znamená další vlnu disharmonie stavebních forem. Na vině jsou z cizího prostředí převzaté novostavby se čtvercovými půdorysem a střechou nízkého sklonu.
Lokalita nezveřejněna, okres Chomutov

Foto © MaČefotogalerie

Zástavba rovněž nevzniká na základě potřeb místního prostředí, ale v důsledku výhradně komerčního charakteru stavební výroby. Rozhodující úlohu získává tržní mechanismus a především individuální představy jednotlivců o bydlení, které způsobují naprostou nesourodost stavebních forem. Stavební výroba ani pracovní postupy nejsou nijak omezené, následkem čehož dochází k naprosté nejednotnosti a neuspořádanosti nové výstavby. Oproti bytové výstavbě z předchozího období se jedná o druhý, zcela opačný a rovněž nežádoucí extrém. Požadavky jednotlivců plánujících výstavbu rodinného domu na vesnici nejsou většinou podloženy odbornými znalostmi z oblasti problematiky venkovských sídel a mimo zákonem chráněná území nedochází ze strany orgánů státní správy k žádné regulaci zaručující kulturní identitu architektonického prostředí vesnice. Většina budoucích majitelů se bohužel rozhoduje pouze na základě důmyslně reklamně prezentovaných novostaveb, nemajících však v naprosté většině případů nic společného s tradiční zástavbou naší vesnice ani estetickými normami středoevropské kultury. Vzorové novostavby nejsou nijak moderní, jak bývá potencionálním zákazníkům předkládáno, ale pouze naprosto výrazově odlišné v důsledku jejich okopírování z kulturně cizího prostředí.

Autor textu a fotodokumentace k Tradiční a nové stavby na vesnici - stavební vrstvy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz