TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky domu

• OKNA A DVEŘE - PŘÍSTAVBY A NOVOSTAVBY •

PŘÍSTAVBA DOMU | Pravidla a zásady přístavby k domu, výška, půdorysný tvar a celkový vzhledDvojice níže zobrazených pohledů porovnává okenní otvory tradičního přízemního domu s mladší přístavbou nevelkých rozměrů a okenní otvory novostavby nevhodných objemových forem. Obdobným způsobem je možné porovnat dveřní otvory a jejich výplně u novostaveb a původní zástavby, charakterizované nejrůznějšími přestavbami, nástavbami nebo přístavbami v průběhu jejich dlouhého stavebně-historického vývoje. Pro účely této kapitoly předpokládejme, že jsme se přístavbě nemohli nijak vyhnout (např. dodatečné zbudování koupelny a WC při snaze nezasahovat do hodnotného interiéru a nemožnosti jejich umístění v jiné části stavby apod.). V samém úvodu lze konstatovat, že zatímco u historických staveb je po historické přestavbě nebo dodatečné přístavbě výskyt několika slohově rozdílných prvků a tvarosloví jevem zcela přirozeným a logickým, u novostaveb je tomu právě naopak a kombinace nejrůznějším tvarů působí naprosto nepatřičným dojmem nemající namnoze své architektonické opodstatnění.

• Okna a jejich výplně u přístaveb

OKENNÍ OTVORY U PŘÍSTAVBY - tvarově rozdílné slohové a konstrukční prvky, odráží-li skutečnou dobu svého vzniku, působí u historických staveb zcela přirozeně a podávají nám svědectví o jejich dlouhém stavebně-historickém vývoji.

OKENNÍ OTVORY U PŘÍSTAVBY - tvarově rozdílné slohové a konstrukční prvky, odráží-li skutečnou dobu svého vzniku, působí u historických staveb zcela přirozeně a podávají nám svědectví o jejich dlouhém stavebně-historickém vývoji. Při návrhu přístavby k historickému objektu je proto možné postupovat několika způsoby, v závislosti na konkrétním utváření stavby a celkovém názoru na charakter přístavby. Historická stavba jistě nebude nezhodnocena, třebaže její původní architektonický výraz bude nepochybně vždy poněkud oslaben, vhodně utvářenou drobnou přístavbou s okenním otvorem úměrně velkým celkové velikosti přístavby, potažmo plné plochy příslušné stěny. Přitom je možné zvolit okenní otvory stejného tvaru jako u historické části stavby, tj. na výšku orientovaný obdélníkový otvor se segmentovým nadpražím (tj. ukončený kruhovým obloukem) /varianta A/ nebo jak názorně ukazuje ilustrace zvolit vývojově mladší a tvarově jednodušší obdélníkový otvor s přímým nadpražím (tj. ukončený rovně) /zobrazená varianta B/. Na tomto místě je nutné rovněž připomenout, že tvar nadpraží nezávisí pouze na době svého vzniku, ale především na stavebním materiálu použitém pro stavbu svislých konstrukcí - stěn. U staveb lidové architektury jsou naprosto běžné případy, kdy nadpraží okenních otvorů roubené světnice je přímé (trámové nadpraží), zatímco nadpraží stejně starých nebo dokonce mladších zděných chlévů jsou segmentová (klenuté nadpraží). Vlastnosti použitého materiálu a způsob provedení tedy vždy spolurozhodují o tvarosloví stavby.

V případě výplně a členění otvorů je u samotné přístavby situace poněkud složitější, protože se nám nabízí více možností ovlivněných do značné míry i volbou jedné z předchozích variant tvaru napraží. Neznehodnocující, avšak u nové (!) přístavby neopodstatněnou a tudíž nevhodnou, bude replika stávajících okenních výplní /varianta 1/, tj. materiálová, tvarová a řemeslná kopie (např. jednoduché zasklení pomocí tmelu s tradičním upevněním pomocí vnějších nebo vnitřních kovových závěsů atd.). Nevhodná bude rovněž jakákoliv volná napodobenina okenní výplně /varianta 2/, např. s použitím odlišného materiálu. Do této skupiny patří především naprosto nevhodná plastová okna napodobující původní členění pomocí falešných příčlí odlišných profilů, charakterizovaná navíc jiných způsobem uchycení nebo otevírání. Jako podmínečně vhodné se naopak jeví druhotné použití okenních rámů a křídel /varianta 3/ z jiné, nejčastěji zanikající historické stavby. Vedle shodné velikosti a tvaru okenního otvoru je druhotné použití na přístavbě podmíněno rovněž stářím přenášených okenních rámů a křídel ve vztahu k okenním rámům a křídlům osazeným na historickém objektu k němuž právě přistavujeme. Obecně lze tedy říci, že vhodnější je druhotné použítí historických výplní přednostně v rámci historické části stavby (např. při její rehabilitaci) než její nové přístavby. Za vhodnou variantu u nových přístaveb (nikoliv stavebních úprav historických staveb !) je možné považovat nové okno, vycházející ze starších oken /varianta 4/ volbou použitého materiálu, obdobným tvarem, členěním i profily, avšak již nikoliv vlastním provedením. Konstrukce nového okna již bude charakterizována soudobým stavem stavební výroby (např. dvojité či trojité zasklení pomocí pryžových těsnících profilů atd.). Poslední a rovněž vhodnou variantu znázorněnou výše představuje nové moderní okno /zobrazená varianta 5/ bez dalšího členění prosklené plochy. Stejně jako v předchozím případě je moderní nejen tvar okna, ale především jeho konstrukce. Pro zachování tradičního obrazu venkova je však nezbytné, aby i nová okna moderní konstrukce byla dřevěná, s rámy a křídly obvyklých profilů.

• Okna a jejich výplně u novostaveb

OKENNÍ OTVORY U NOVOSTAVBY - příklad nevhodné novostavby s různě tvarovanými okenními otvory odlišných proporcí (zleva čtverec, obdélník na výšku, obdélník na šířku) a tvaru nadpraží (zleva přímé, půlkruhové, se zkosenými rohy).

OKENNÍ OTVORY U NOVOSTAVBY - příklad nevhodné novostavby s různě tvarovanými okenními otvory odlišných proporcí (zleva čtverec, obdélník na výšku, obdélník na šířku) a tvaru nadpraží (zleva přímé, půlkruhové, se zkosenými rohy). Přitom jsou všechny výplně (okenní rámy a křídla) osazeny v obvodové stěně stejného stáří, tj. na průčelí vzniklém v krátkém časovém úseku nebo dokonce v jedné technologické etapě. V takovém případě je však v rámci stejného podlaží použití rozdílných proporcí a nadpraží zcela nepatřičné a bez jakéhokoliv hlubšího opodstatnění. Výjimku tvoří pouze velikost prosklených ploch, která může být v závislosti na charakteru a velikosti osvětlovaného prostoru samozřejmě různá. I v případě požadavku různých velikostí však bude důležitou roli sehrávat harmonizace prosklených ploch ve vztahu k architektonickému výrazu průčelí. Při požadavku výrazně větší prosklené plochy může být proto podstatně zdařilejším výsledkem např. použití více menších okenních os vedle sebe nebo sdružených oken (podvojných, potrojných atd.). Naopak při požadavku okna výrazně menšího (koupelna, WC atd.) použijeme opět tvar odvozený ze základního formátu okna a z jeho členění (např. polovinu šířky, horní třetinu nebo čtvrtinu atd.). I pro novostavby na vesnici jsou nejvhodnější obdélníkové a na výšku orientované okenní otvory jednoduchého členění.

Autor textu a kreseb © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie okenních otvorů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Okenní otvory ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k okenním otvorům na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz