Územní rozvoj venkova

Udržitelný rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor

Zásady územního rozvoje - venkov v České republice a funkce venkovského prostoru v krajích ČRV České republice má venkovský charakter v závislosti na způsobu výpočtu více jak 5 000 obcí. Součet jejich katastrálních území zaujímá více než 3/4 rozlohy ČR a žije v nich více než 1/5 obyvatel. Kromě tohoto slouží venkov pro rekreaci nebo turistiku rovněž obyvatelům měst.

Všeň - stavební dominanta farního kostelaOrtofotomapa oblasti znehodnocené těžbou hnědého uhlí a společensky nebezpečnou snahou o prolomení hranice územně ekologických limitů. Varianta B lomu ČSA počítala dokonce se zánikem dvou vesnic v blízkosti proslulého zámku Jezeří - obcí Horní Jiřetín a Černice, okres Most (zdroj:www.mapy.cz)

Obsah:

  1. Udržitelný rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Venkovský prostor
  4. Územní plánování

Udržitelný rozvoj

S ohledem na plošně rozhodující podíl území republiky a nemalý počet stálého obyvatelstva je ochrana, obnova a trvale udržitelný rozvoj venkova zcela nezastupitelný rovněž v rámci zásad územního rozvoje jednotlivých krajů České republiky. Z uvedených důvodů zasluhuje problematika venkovských sídel a kulturní i přírodní krajiny mnohem větší pozornost v územním rozvoji jednotlivých krajů včetně limitů využití území. Zároveň zasluhuje zařazení mezi hlavní cíle a úkoly územního plánování.

Životní prostředí

Důležitost a naléhavost ochrany, obnovy a trvale udržitelného rozvoje venkova lze ilustrovat i na příkladu Ústeckého kraje. Některé regiony kraje totiž postihl v posledních desetiletých výrazně negativní vývoj, přesahující svým dopadem krajské hranice. Vedle celorepublikové situace, kterou charakterizuje

je pro část Ústeckého kraje příznačná rovněž

Desítky obcí znovu částečně osídlených po odsunu německého obyvatelstva byly zcela zničeny těžbou uhlí včetně královského města Mostu. Tímto došlo k prohlubení nedostatečného vztahu k přírodnímu a kulturnímu prostředí, ve kterém často neměla tehdejší poválečná generace kořeny. Zisky z těžby uhlí ku prospěchu regionu a většiny obyvatel přirozeně nepřispěly a tato část Ústeckého kraje po dlouhou dobu náležela (stejně jako okolí Ostravy) k území s nejhorším životním prostředím v Evropě. Kromě výše uvedeného charakterizuje uvedené oblasti

Venkovský prostor

Nesmíme přitom zapomenout, že naše venkovské prostředí je až na výjimky charakterizované kulturní krajinou a hustou sítí historických sídel. Zároveň venkov plní celou řadu nenahraditelných funkcí, mezi které lze zařadit zejména:

K dalším funkcím, nabývajícím na významu a dostupným pro nejširší vrstvy obyvatel České republiky, náleží rovněž

Územní plánování

Ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji venkova má mimořádně důležitý význam respektování historického vývoje sídel v územně plánovací dokumentaci. Řada územních plánů obcí se bohužel zaměřuje pouze na vymezení rozvojových ploch pro novou výstavbu, nikoliv ochranu stávajícího prostorového uspořádání zástavby.

Jen omezená pozornost je věnována problematice narušení historické půdorysné struktury včetně veřejných prostranství a možné nápravě současného stavu. Závažný problémem je rovněž zachování panoramatických hodnot úzce souvisejících se záhumenními prostory, jejiž zastavění je často navrhováno i v případě vesnických památkových rezervací a památkových zón.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Zásady územního rozvoje venkova © Martin Čerňanský

Doporučená literatura:
OBNOVA VENKOVSKÉHO PROSTORU Obnova venkovského prostoru - zpracoval kolektiv autorů, vydala Česká zemědělská univerzita a Svazek obcí Mníšecký region, Praha 2005
DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dotčené orgány v procesu územního plánování - zpracovala Miriam Blažková, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje, Brno 2006
OBNOVA VENKOVSKÉHO PROSTORU Návrh zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, zpracoval Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem 2007

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..


TÉMATICKÝ OKRUH:
Zásady územního rozvoje

HLEDANÉ ODKAZY:
hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví Holašovice Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Tématický okruh
URBANISMUS

Tématický okruh
STAVBY

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 05.05.2017

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský