TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici6. Architektonické charakteristiky zástavby

• STAVEBNÍ ČÁRA NÁVESNÍ A ULICOVÁ •

Stavební čára návesní a ulicová - Kresby podle fotografií zachycují soustředěné formy sídelních útvarů, zastoupené obytnými a hospodářskými stavbami semknutě obklopujícími ústřední prostor veřejného charakteru (náves nebo ulici).Kresby podle fotografií zachycují soustředěné formy sídelních útvarů, zastoupené obytnými a hospodářskými stavbami semknutě obklopujícími ústřední prostor veřejného charakteru (náves nebo ulici). Návesní a ulicové vesnice se vyskytují především v nížinných regionech našeho území charakterizovaného rovinným nebo jen mírně zvlněným terénem. Oproti tomu je pro horské oblasti s nepoměrně větší členitostí terénu charakteristická rozptýlená zástavba nevytvářející jasně vymezené veřejné prostory.

Varianty řešení: Stavební čára u štítově orientované zástavby Stavební čára u okapově (hřebenově) orientované zástavby

• Štítová orientace staveb na české vesnici •

Stavební čára u štítové zástavby - Obytné (dům nebo výměnek) i hospodářské stavby (sýpka) jsou situovány zpravidla kolmo k veřejnému návesnímu prostoru.

Stavební čára u štítové zástavby

Stavební čára - návesní

KLEČATY - Jihočeská vesnice se štítovou zástavbou soustředěnou kolem návesního prostoru.

Jihočeská vesnice se štítovou zástavbou soustředěnou kolem návesního prostoru.
Klečaty, okres Tábor

Foto: MaČefotogalerie

Pro české vesnice je charakteristická naprosto převažující štítová orientace staveb situovaných při návesním prostoru. Obytné (dům nebo výměnek) i hospodářské stavby (sýpka) jsou situovány zpravidla kolmo k veřejnému návesnímu prostoru. Na horním obrázku je symbolicky naznačena prostorová křivka vzniklá spojnicí štítových vrcholů a poukazující na důležitost respektování návesní čáry pro celkový obraz vesnice. Tato křivka společně s dalšími prostorovými křivkami spojujícími nadpraží a parapety okenních otvorů, římsy a dalších stavební články situované zhruba ve stejné výšce nám v podstatě opisuje stavební čáru návsi. Čím jsou křivky uzavřenější, tím je zástavba soustředěnější. Prostorová křivka určující obvod návsi nemusí být vždy hladká (kruhová, oválná), ale může nabývat i tvaru mnohoúhelníkou (trojúhelníková nebo obdélníková náves). Dodržování stavební čáry návesního prostoru je důležité rovněž u novostaveb situovaných do uvolněných stavebních proluk. Dalším požadavkem na novostavby situované do stavební proluky v rámci návesní nebo uliční fronty tvořené historickou zástavbou je rovněž sjednocení vnějšího výrazu stavby s okolní architekturou. Neznamená to však kopii nebo napodobení historické stavby, ale pouze respektování výšky zástavby, sklonu střešních roviny atd. Jen tehdy je totiž zaručeno zachování rytmického charakteru zástavby, příznačného pro vesnice návesního charakteru. Je přitom zřejmě,že novostavbou radikálně odlišné geometrické formy jen stěží dosáhneme rytmického a harmonického působení celku.

• Okapová orientace staveb na moravské vesnici

Stavební čára u okapové (hřebenové) zástavby - Oproti českým vesnicím s návesním prostorem víceméně centrálního charakteru jsou moravské návsi výrazně protáhlé, s návesními prostory čočkovitého tvaru.

Stavební čára u okapové (hřebenové) zástavby

Pro vesnice střední a jižní Moravy je charakteristická převažující okapová (hřebenová) orientace staveb. Tato orientace však může být v mnoha případech jen dojmová, vzniklá překrytím původně volného vjezdu sýpkovými polopatry a střechou. Často se za souvislou zástavbou skrývá hákové uspořádání s usedlostmi ve tvaru písmene "L" (skladba LLL), kde trodílné jádro domu je nadále orientované kolmo k veřejnému prostoru. Oproti českým vesnicím s návesním prostorem víceméně centrálního charakteru jsou moravské návsi výrazně protáhlé, s návesními prostory čočkovitého tvaru. S ohledem na souvislé (kontakní) řazení jednotlivých staveb je respektování uliční čáry i výškové hladiny zástavby nesmírně důležité. Oproti českým vesnicícm s volnými prostory mezi stavbami (někdy však spojenými ohradní zdí) jsou moravské vesnice ještě více náchylnější na půdorysné i výškové nesrovnalosti. Na bezproblémové zapojení novostaveb do souvislé návesní nebo uliční fronty jsou tak kladeny ještě větší požadavky. Pro novostavbu to znamená především respektování obvyklé výšky stěny (resp. korunní římsy) a obvyklé výšky hřebene (resp. sklonu střešních rovin nad podobně širokým půdorysem).

Autor textu a kreseb k návesní a ulicové stavební čáře © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie návesních vesnic ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Stavební čára ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse ke stavební čáře na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz