TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky zástavby

• PLASTOVÁ OKNA - NEVÝHODY •

OKNA | Nevýhody plastových oken, rozměry a členění dřevěných a plastových rámů a křídel Kresby výplní okenních otvorů porovnávají členění, rozměry a profilaci okenních rámů a křídel u plastových oken a u tradičních dřevěných oken. Na první pohled patrný rozdíl ve vnějším vzhledu oken poukazuje na nevhodnost nahrazovaní dřevěných oken za plastová okna nejen u historických staveb, ale rovněž u novostaveb v prostředí historické vesnice. U historické stavby jsou plastová okna nevhodná nejen z důvodu samotného materiálu nepřírodního původu, ale rovněž z důvodu nadměrného utěsnění prostoru vedoucího ke zhoršení hygienicky požadované výměny vzduchu a následnému zvýšení vlhkosti zdiva vlivem nedostatečného přirozeného větrání.

Obsah: Plastová okna, vzhled a rozměry Možnosti otevírání a osazení plastových oken Plastová okna, technické vlastnosti Dřevěná okna

Plastová a dřevěná okna, rozměry a členění

Plastová a dřevěná okna - porovnání rozměrů, členění a profilace okenních rámů a křídel.

Výplně okenních otvorů - na průčelním pohledu je vlevo zachyceno plastové okno s členěním ve tvaru kříže a vpravo tradiční dřevěné okno stejného členění.

Plastová okna - vzhled, rozměry a profily

Plastová okna - nevhodné řešení

Plastová okna - nevhodnost plastových oken je zapříčiněna jejich vzhledem, profily i technickými vlastnostmi.

Nevhodnost plastových oken i v případě zachování stejných rozměrů okenních otvorů je zapříčiněna jejich vzhledem, profily i technickými vlastnostmi.
Kněžice, okres Louny

Foto: MaČefotogalerie

Nevhodnost plastových oken z hlediska vnějšího vzhledu ilustruje i přiložená fotografie, na které je patrná snaha o napodobení tradičního členění dřevěného okna. V tomto případě se jedná o velmi časté šestitabulkové členění, které v plastovém provedení působí značně nepřirozeně i při zachování základních rozměrů (výšky a šířky) plastového okna. Na vině jsou naprosto odlišné rozměry a profilace okenního rámu a křídla, které mylně vypovídají o konstrukčním provedení okna a možnostech jeho skutečného otevírání. Opticky velmi nepříjemnou se jeví především značná obvodová šířka okenního rámu a křídla, která svou masivností neodpovídá tradiční charakteristice dřevěných oken. Nepřirozenost obvodové šířky nebývale umocňuje falešné členění okenního rámu, provedené naopak z přespříliš tenkých příčlí. Nepříjemně působí především rozměr svislé příčle, napodobující charakteristickou klapačku nepoměrně odlišných rozměrů odrážejících konstrukční řešení dvoukřídlých oken. Výsledný dojem plastového okna je natolik proporčně nevyvážený, že působí jako nepovedená napodobenina dřevěného okna.

Možnosti otevírání a osazení plastových oken

Možnosti otevírání zobrazených plastových oken rovněž nijak neodpovídají jeho tabulkovému členění, protože plastové okno je ve skutečnosti pouze jednokřídlé s nemožností otevřít jakoukoliv menší část prosklené plochy. Rovněž osazení plastového okna za líc fasádního průčelí je v mnoha případech řešením nevhodným, neboť právě šestitabulková okna historických staveb jsou charakteristická častým osazením okenního rámu přímo při vnějším líci fasádního zdiva. Vyjma novostaveb je nejzávažnějším nedostatkem provázejícím osazení nových plastových oken odstraňování původních dřevěných oken, vyznačujících se často kvalitním řemeslným provedením doplněným náročnou profilací, výzdobou klapačky, poutce nebo zdobným prvkem v místě křížení prvků a hodnotným stavebním kováním. Je zřejmé, že strojně vyrobená plastová okna unifikovaného vzhledu tyto charakteristiky zcela postrádají. V mnoha případech dochází dokonce k odstraňování dvou oken, vnějších a vnitřních.

Plastová okna - technické vlastnosti

U historických staveb je nahrazení tradičních dřevěných oken plastovými okny neuspokojivou náhradou nejenom po stránce vnějšího výrazu stavby, ale rovněž po stránce technické. Výměnou starých dřevěných oken za okna plastová s izolačními dvojskly nebo trojskly a těsnícími pryžovými profily můžeme samozřejmě snížit velikost tepelných ztrát, zejména pak v kombinaci s dostatečným utěsněním stavební spáry. Snížení tepelné ztráty okny je však možné pouze za cenu nedostatečného přirozeného větrání (infiltrační složka). Následkem toho dochází u historických budov k nedostatečné přirozené cirkulaci vzduchu, znamenající postupné zvýšení vlhkosti a zhoršení kvality vnitřního prostředí. Vzniklé vlhkostní mapy jsou v mnoha případech překrývány sanační omítkou, která ovšem u historické zástavba nepředstavuje nikterak ideální řešení. Vlhkost totiž v konstrukci nadále zůstává, pouze je skryta pod vnější vrstvou omítky. V závislosti na ceníku plastových oken mohou některé levnější typy oken znamenat možnou úsporu finančních prostředků, avšak spíše z krátkodobého hlediska. Kromě ekologické zátěže životního prostředí při výrobě i recyklaci plastového materiálu je životnost sterilně vyhlížejících plastových oken velmi omezená, téměř s nemožností pozdější svépomocné opravy.

Pozn.: Zcela automatizovaný reklamní systém neumožňuje odstranit inzeráty na plastová okna, za které se tímto čtenářů omlouvám.

Dřevěná okna

Dřevěná okna

Dřevěná okna - vnější a vnitřní dvoukřídlá dřevěná okna šestitabulkového členění.

I v současné době je možné považovat dřevěná okna za nevhodnější řešení jak při opravách historických staveb tak u vesnických novostaveb.
Kněžice, okres Louny

Foto: MaČefotogalerie

Přiložená fotografie zobrazuje vnější a vnitřní šestitabulková dřevěná okna se dvěmi okenními křídly. Jednotlivé profily okenních rámů a křídel vycházejí ze skutečného konstrukčního řešení a pravdivě vypovídají o zasklení pomocí jednotlivých tabulek skla čtvercového tvaru. Rovněž lépe odráží možnosti otevírání jednotlivých křídel, zavěšených na rámech osazených při vnějším a vnitřní líci zdiva. Ve srovnání s předchozím nevhodným řešením se snímek vyznačuje větší hloubkou (viditelná vnitřní okna) a lepším propracováním architektonického detailu, přestože se v tomto případě jedná o jednoduchá okna bez náročnější profilace a výzdoby.

Použití:

U historických staveb představují plastová okna zcela nevhodné řešení a s ohledem na použitý materiál jsou tradičnímu vesnickému prostředí natolik cizí, že je nelze doporučit ani pro novostavby na vesnici. V neprospěch plastových oken mluví rovněž skutečnost, že všechny skutečně moderní stavby navržené úspěšnými architekty se plastovým oknům důsledně vyhýbají, stejně jako všechny zdařilé a oceněné opravy historických staveb.

Autor textu a kreseb k tématu plastových a dřevěných oken © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie dřevěných oken ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Plastová a dřevěná okna ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k plastovým a dřevěným oknům na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz