TÉMATICKÝ OKRUH -A- > VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY > VÝVOJ OSÍDLENÍ A DOMU
Historie osídlení a vývoj domu na vesniciHISTORIE OSÍDLENÍ A VÝVOJ DOMU NA VESNICI
Název kapitoly k historii osídlení a vývoji domuÚvod

OSÍDLENÍ A DŮM

Zakládání vesnic a domy, katastry

První tématický okruh je věnován historii osídlení venkova a vývoji obytných staveb v období od raného středověku po 19. století. Pro zpracování byla se souhlasem autora použita odborná publikace Lidové stavby, architektura českého venkova od Jiřího Škabrady, doplněná a upravená s ohledem na požadavky elektronického publikování.

A.1. VÝVOJ OSÍDLENÍ, DOMU A BYDLENÍ

V samém úvodu první části je vysvětlen vztah vesnického stavitelství ke slohové architektuře a nastíněny souvislosti středoevropského vývoje. Dále následují kapitoly (tématické kategorie) a články, které jsou ve strukturované podobě zobrazeny níže. V závorkách jsou přitom uvedeny stěžejní odborné termíny ilustrující obsahovou náplň konkrétního článku z oblasti historie osídlení, vývoje tradičního domu nebo bydlení na vesnici.

A.1.1. VÝVOJ OSÍDELNÍ : HISTORIE OSÍDLENÍ A URBANISTICKÉ FORMY

Vesnice ve středověku (středověká vesnice)
Články: Vesnice ranného středověku (staré sídelní území – vnitřní kolonizace, mladé sídelní území – vnější kolonizace, románská vesnice, zaniklé vesnice - archeologický průzkum), Vesnice vrcholného středověku (návesní vesnice, údolní vesnice lánové, radiální vesnice lesní, smíšená založení vesnic)

Vesnice v novověku (novověká vesnice)
Články: Zahušťování zástavby (návesní prostor, údolní niva, výstavba při okrajích, mateřská usedlost), Vesnice v 18. a 19. století (raabizační vesnice, dominikální vesnice, enklávy chalupnické zástavby, dělnické kolonie), Vesnice po roce 1945 (Zvírotice), Vesnice po roce 1989.

Z hlediska půdorysné struktury můžeme rozlišit semknuté (soustředěné) a rozptýlené formy venkovských sídel. Mezi formy soustředěné, zpravidla kolem veřejného prostoru, můžeme zařadit návesní vesnice, řadové vesnice (ulicové, silniční) a hromadné (shlukové) vsi. Mezi rozptýlené formy řadíme údolní lánové vesnice a osídlení samotami (jednotný dům nebo uzavřený dvorec).

A.1.2. VÝVOJ DOMU : HISTORICKÝ VÝVOJ OBYTNÝCH STAVEB

Nejstarší stavby
Články: Nejstarší dům (zemnice, polozemnice - kůlové jamky).

Středověký dům (dům ve středověku)
Články: Vrcholně středověký dům (trojdílný půdorys domu – jizba nebo polodymná jizba se zavěšeným dymníkem přímo v jizbě, vstupní síň, spížní, úložná-ukládací nebo sýpková komora, konstrukce vrcholně středověkého domu z nehraněných kuláčů, vysoká dymná jizba, dymné větrací otvory, polenice a patrový blok komor), Pozdně středověký dům (světnice se stropem běžné výšky, vstupní síň se zadní kuchyňskou částí, komora běžné výšky).

Novověký dům (dům v novověku)
Články: Dům v 18. a 19. století (po polovině 18. století přezdívání komínů – zděné otevřené komíny, černá kuchyně vyčleněná ve vstupní síni, kamna ve světnici, od poloviny 19. století dozdění komínů k podlaze - uzavřené tahové komíny, sporáky ve světnici).

Z hlediska dispozičního uspořádání se rozlišuje vstupní část domu, obytná část domu a hospodářská část. Odlišné postavení zaujímá kuchyňská část, resp. plocha vyhrazená k přípravě pokrmů

A.1.3. VÝVOJ BYDLENÍ : HISTORIE BYDLENÍ, NÁBYTEK A DOMOVÉ ZVYKY

Otopné zařízení (topeniště) a příprava pokrmů ve středověku
Články: Bydlení ve vrcholném středověku (v jizbě je umístěn otevřený oheň určený pro vaření i svícení a pec pro vaření - přímé vytápění), Bydlení v pozdním středověku (světnice s pecí, otevřený oheň s dymníkem přesunut do zadní části vstupní síně - nepřímé vytápění).

Otopné zařízení (topeniště) a příprava pokrmů v novověku
Články: Bydlení v 18. a 19. století (uzavřený oheň, běžná jsou kachlová kamna přicházející již v průběhu středověku, od poloviny 19. století sporák s litinovými pláty).

Vybavení interiéru nábytkem
Články: Diagonální princip (svatý kout se stolem a lavicemi)

Domové zvyky
Články:

Lidové zvyky a tradice
Články: Všední den (...), Slavnostní den

A.1.4. DOKUMENTACE VESNIC :
HISTORICKÉ A SOUDOBÉ PRAMENY

Historické písemné prameny
Články: Gruntovní (pozemkové) kniha, katastr (soupis majetku, soupis držby nemovitostí). Mezi katastry patří Berní rula, Tereziánský katastr (rustikál-poddanská část, dominikál-panská část, admikula, popisné číslo, číslování domů), Josefský katastr, Stabilní katastr.
Historické mapové prameny
Články: Pozemková mapa, Katastrální mapa (stavební parcela, pozemková parcela), Indikační skica pozemkových map, Císařský otisk map stabilního katastru.
Historické obrazové prameny
Články: Veduta, Ikona, Malba, Obraz

Soudobé písmené, mapové a obrazové prameny
Články: ...

A.1.5. ARCHITEKTONICKÉ SLOHY:
LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA POZADÍ VELKÝCH HISTORICKÝCH SLOHŮ

Naučná stezka dějinami osídlení
Články: Období románského slohu - románský sloh, Období gotického slohu - gotika, Období renesančního slohu - renesance, Období barokního slohu - baroko, Období klasicistního slohu - klasicismus, Období historizujících slohů - historizující slohy

Lidové stavby na pozadí slohové architektury
Články: Stavby románské, Stavby gotické, Stavby renesanční, Stavby barokní, Stavby klasicistní, Stavby historizující, Stavby z 1.poloviny 20. století

A.2. - ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Spalný materiál (hořlavý)
Články: Sláma (doškáři), Dřevo (tesaři, truhláři)

Nepalný materiál (nehořlavý)
Články: Hlína (hlináci), , Kámen (kameníci, zedníci), Keramika (pálená hlína) (cihláři, zedníci, pokrývači), Kov (zámečníci, klempíři), Sklo (skláři)

A.3. - KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB

Úvod
Články: Vliv konstrukce na stáří objektu

Přehled stavebních konstrukcí
Články: Slaměné konstrukce, Hliněné konstrukce, Dřevěné konstrukce, Kamenné konstrukce, Cihelné konstrukce, Kombinované konstrukce

A.4. - SEZNAM STAVEB A JEJICH TYPOLOGIE

Úvod
Články: Sociální formy bydlení, Typologické druhy staveb

Obytné stavby a jejich sociální formy
Články: Přízemní dům, Patrový dům

Hospodářské stavby
Články: Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (chlévy, prasečí chlévky, ovčíny, salaše, stáje, kurníky, holubníky, úly, Sklady a přípravny krmiva a steliva (stodoly, seníky, řezárny), Sklady potravinářských plodin (sýpky, sklepy, jámy na brambory, haltýře, vinné sklepy), Prostory pro mechanizaci (kolny), Doplňkové staveby a stavební úpravy (ohrazení, hnojiště, záchody, žumpy)

Sakrální stavby (církevní stavby)
Články: Drobné objekty (boží muka, kříže na podstavci, smírčí kříže, sochy, reliéfy, výklenkové kaple), Kaple, Kostely (se samostatnou zvonicí, se zvonicovou věží), Zvonice, Farní úřady (zařazeny v sociálních formách bydlení)

Obecní stavby
Články: Hospody (též krčma, hostinec, dělení na obecní, rychtářské, plavecké, formanské), Školy (v domě učitele, samostatné objetky), Pastoušky, Požární zbrojnice (hasičské domy), Obecní sýpky (kontribučenské sýpky), Pomníky padlým z I. a II: světové války

Technické stavby
Články: Stavby pro zemědělskou výrobu (vodní mlýny, větrné mlýny, olejny, pece, koliby, sušárny ovoce), Stavby pro výrobu skla a keramiky (keramické dílny, sklářské dílny - mačkárny a brusírny skla, i v domě), Stavby pro železářskou výrobu (kovárny, kovárny pro nože - křiváčkárny, vodní kovárny - hamry), Stavby pro soukenickou výrobu (valchy, pazderny), Objekty pro stavební výrobu (pily - někdy součást vodních mlýnů, cihelny). Souhrně nazýváme tyto stavby výrobními objekty.
Dopravní stavby ( mosty, lávky, milníky), Vodohospodářské stavby (studánky, studny, požární nádrže).

OSTATNÍ VLOŽIT DO ÚVODNÍCH KAPITOL JEDNOTLIVÝCH PODTÉMAT

historickému vývoji naší lidové architektury od charakteru osídlení reprezentovaného odlišnými urbanistickými formami zástavby přes základní typy objektů určované zejména způsobem vytápění až po konstrukční řešení lidových staveb v závislosti na použitém materiálu a technologii jeho zpracování. V této kapitole je rovněž uveden základní přehled typologických druhů lidových staveb.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Historie osídlení a vývoj obytných staveb - úvod © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Úvodní stránka Historie osídlení a vývoj domuZpět na úvodní stránku: Historie osídlení a vývoj domu
    31.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
HISTORIE VESNICE
A PŮDORYSNÉ FORMY


Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
  Návesní lánové vesnice
  Uspořádání návesní vesnice
  Porovnání návsi a náměstí
  Údolní lánové vesnice
  Uspořádání lánové vesnice
  Radiální lánové vesnice
  Uspořádání radiální vesnice
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce
HISTORICKÝ VÝVOJ VENKOVKÉHO DOMU

Zemnice a polozemnice
Dům z období středověku
Středoevropské domy
Středověké slohy, lidové stavby
  Dymná jizba
  Vstupní síň
  Komorový blok
  Konstrukce dymné jizby
  Konstrukce komorové části
  Polodymná jizba s dymníkem
Dům z období novověku
Novověké slohy a lidové stavby
  Světnice a otočení pece
  Černá kuchyně a dymník
  Kuchyně dymná a černá
  Kamna a krbové komíny
Dům moderních dějin
Moderní slohy a lidové stavby
  Sporáky a tahové komíny
PÍSEMNÉ A MAPOVÉ
ARCHIVNÍ PRAMENY


Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
SOUDOBÉ PRAMENY
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY I. a II.
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architektury

Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 


Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz