Název tématického okruhu
Lidová architektura a památky ČRLIDOVÁ ARCHITEKTURA A PAMÁTKY ČR
Název kapitoly k tématickému okruhuInformace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Struktura fotoalba

Lidová architektura a památky ČR - podpora projektuVzdělávací a informační portál LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA je věnován urbanistické, architektonické a stavebně-konstrukční podstatě našich vesnických sídel, která jim vtiskla jejich charakteristický výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až zhruba po první třetinu 20.století. Tehdy se vývoj našich vesnic bohužel uzavírá a to nejen s pokračujícím nástupem průmyslové revoluce, kterou by tradiční zástavba zajisté mohla vstřebat, ale mnohem výrazněji pod tlakem socialistických ideologií.

Obsah: Náklady projektu - webhosting a grafické zpracování Podpora projektu - bankovní spojení a vydavatel Partneři a reklama - reklamní systém a inzerce

Náklady projektu - webhosting a grafické práce

Je proto nanejvýš důležité si uvědomit, že zjizvené prostředí našich vesnic není nutností způsobenou technickým pokrokem, ke kterému pochopitelně může docházet a také bezesporu vždy docházelo i při tradiční výstavbě, ale především odrazem kulturní vyspělosti společnosti. Příčinou negativního zvratu stojícího na pokraji lidského práva byla především kolektivizace zemědělství. K té komunisté přistoupili v roce 1949 navzdory ujištění (kterým prosazovali radikální pozemkovou reformu a získávali volební hlasy od venkovského obyvatelstva), že k zakládání kolchozů u nás nikdy nedojde. Po neúspěšném pokusu přesvědčit rolníky o dobrovolném vstupu do družstev proběhlo v letech 1950-53 násilné združstevňování. Nově vytvořená družstva se však záhy ocitla v hospodářské krizi a rolníci se při první příležitosti snažili opět vystoupit. Motivem kolektivizace však nebylo zlepšení ekonomické situace obyvatel venkova, ale likvidace samovýrobců jako obtížně politicky ovladatelné skupiny obyvatelstva. V letech 1955-58 se přistoupilo k druhé vlně kolektivizace za účelem uvolnění pracovních sil pro rychle rostoucí těžký průmysl na jejímž konci nezůstalo v soukromém vlastnictví téměř nic. Mnoho hospodářských objektů tehdy během několika mála let ztratilo svojí původní funkci a bylo nepřímo odsouzeno k postupnému zániku. Hospodářská výkonnost zemědělství se po kolektivizaci pochopitelně nezlepšila a naše republika zůstala po celé poválečné období závislá na dovozu potravin.Další příčinou urychlující rozklad tradičního obrazu našich vesnic, opět těsně spjatou s komunistickým režimem, byl jeho negativní vztah k náboženství. Venkovské obyvatelstvo se tak přestalo dostávat do kontaktu s prostředím umělecky hodnotným, které církevní stavby bezesporu představovaly. Především prostřednictvím kostelů a hudbou doprovázených pobožností v nich konaných se totiž formoval smysl prostého člověka pro krásu v nás a kolem nás. Nedostatek tohoto sepětí sebou samozřejmě přinesl obecný úpadek vkusu, navíc vydatně podporovaný bezduchou socialistickou výstavbou a hrubou neúctou k tradicím domácí kultury (obojí bohužel v poněkud pozměněné podobě přesahuje i do současnosti) . Samotný obsah stránek je rozdělen do pěti vzájemně provázaných tématických okruhů, členěných dále do několika podkapitol:

 

Hlavní regiony a oblasti ČR

HLAVNÍ REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURYTÉMATICKÝ OKRUH - B - je rovněž poznávací a zaměřuje se na krajinu a popis hlavních regionů lidového domu na území naší republiky za účelem nahlédnutí do konstrukční a výrazové rozmanitosti těchto staveb. Jednotlivé regiony jsou charakterizované poměrně stejnorodou architekturou v rámci svých neostře vymezených hranic a vždy vycházejí z místních přírodních, sociálních a kulturních podmínek. Právě tyto podmínky (klimatické vlivy, úrodnost kraje, snadná dostupnost materiálu, vliv vyspělejšího prostředí atd.) dodaly stavbám jednotlivých regionů jejich osobitý výraz spojený s pocitem domova a zároveň je jasně odlišily a vymezily ve vztahu k oblastem ostatním.

Ochrana vesnic a památek v ČR

OCHRANA PAMÁTEKTÉMATICKÝ OKRUH - C - se se zabývá dvěmi základními a současně principielně odlišnými přístupy k ochraně historického stavebního fondu. Tím prvním je ochrana památek lidové architektury nebo souboru hodnotných historických staveb na původním místě. Jejím výsledkem jsou vyhlašované památkové rezervace, zóny, kulturní pamáky a ochranná pásma. Druhá forma ochrany se snaží v případě nemožnosti té prvé o záchranu hodnotné stavby jejím přenesením do některého z regionálních muzeí v přírodě. V kapitole je uveden rovněž seznam památkových rezervací, zón a skansenů.

Opravy staveb a novostavby

OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBYTÉMATICKÝ OKRUH - D - zohleďnuje poznatky nabyté v předchozích kapitolách. Pozornost je soustředěna především na rekonstrukce, správněji opravy staveb a novostavby v prostředí krajiny a sídel. Vedle běžných úprav a oprav svépomocí jsou probrány také výraznější zásahy do dispozičního uspořádání v návaznosti na zvyšovaní funkčních nároků. Značná důležitost je přisouzena snaze o zvýšení kvality obytného prostředí z hlediska snížení vlhkosti nebo zateplení staveb. V závěrečné kapitole věnované především výstavbě nových domů jsou architektonická a urbanistická pravidla shrnuta do desatera naší architektury. Respektování těchto pravidel pro novostavby vede k nejzdařilejším výsledkům v prostředí historických venkovských sídel a naší krajiny vůbec. Návrhy a projekty novostaveb, stejně jako zahrad a veřejných prostorů samozřejmě nijak neslevují ze soudobých nároků a požadavků v souvislosti s prudkým rozvojem vědy a techniky, stejně však ani nepolevují v úsilí o zachování tradičních hodnot domácí kultury s jasně zdůrazněnou snahou o udržení identity v rámci evropského prostoru.

Fotogalerie, encyklopedie, fotoatlas atd.

TÉMATICKÝ OKRUH - E - reprezentuje diskuzní fórum, rozsáhlé a pravidelně aktualizované fotoalbum (fotogalerie) a fotoatlas (mapy) staveb lidové architektury. Dále je do tohoto okruhu zařazena encyklopedie odborný hesel a chronologie významných událostí spjatých s prostředím vesnice a lidových památek včetně přehledu konstrukcí užívaných v prostředí našich vesnických sídel.

V samém závěru je nutno ještě zdůraznit, že server shrnuje výsledky bádaní a výzkumu několika generací architektů, etnografů a dalších oborů lidské činnosti. Bez nich by nikdy nemohl vzniknout a mají na něm nejvýraznější podíl. Za všechny alespoň některé abecedně jmenujme: Frolec Václav, Mencl Václav, Scheybal Josef V., Škabrada Jiří, Štěpán Luděk, Vařeka Josef, Voděra Svatopluk a mnoho dalších…

Martin Čerňanský, www.lidova-architektura.cz
Praha, 7.12.2002


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Jiné články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

Lidová architektura a památky ČRZpět na úvodní stránku: Lidová architektura a památky ČR
    03.01.2013 © MaČe
TÉMATICKÉ SEKCE
Úvodní informace
Mapa stránek
Partneři projektu
Katalogy a vyhledávače

Archiv příspěvků

Památky UNESCO pro děti a mládež
FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz