Vrcholný novověk

Osídlení v době barokního slohu

Vrcholný novověk | Třicetiletá válka a pobělohorská šlechta, řemesla, manufaktury a velkovýrobaVrcholný novověk je vymezen dobou od počátku 17. století do závěru 18. století, nazývanou barokní období.

Obsah: Třicetiletá válka, lidské ztráty a zánik nemovitosti Pobělohorská šlechta se zámečky a statky sedláků Sedláři, domkáři a chalupníci, chudina a bezzemci Manufaktury v podhůří, plátenictví a sklářství Povinné odvody, reformace a raabizační vesnice Malovýroba, velkovýrobní podniky a dominikální vesnice

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka výrazně poznamenala život v našich zemích. Vlivem válečných útrap i emigrace došlo k výraznému snížení počtu obyvatel (v Čechách téměř o polovinu, na Moravě o třetinu) a ke značnému zničení nebo úplnému zániku nemovitostí. V Čechách zůstalo pustých 20% poddanské půdy a na Moravě dokonce čtvrtina.

Pobělohorská šlechta a sedláci

Ke zlepšení hospodářské situace však dochází poměrně rychle. Pobělohorská šlechta si na venkově začíná budovat letní sídla (zámečky) pocházející zejména z výnosů velkostatků, využívajících zejména práci poddaných. Prosperují i statky sedláků zásobujících především místní trhy. Ve slohové architektuře získává převažující postavení baroko, v jehož období na venkově vrcholí dřevěná zástavba.

Sedláci, domkáři, chalupníci a chudina

V tomto období dochází ke zrychlení dříve započaté sociální diferenciace obyvatel, odrážející se rovněž na podobě stavebního fondu. Žijí zde bohatí sedláci vlastnící velké usedlosti a rozlehlé výměry polností i drobní vlastníci, tzv. domkáři či chalupníci. Jejich polnosti jsou podstatně menší, stejně jako dům a hospodářské stavby. Nemalé zastoupení měla rovněž nemajetná chudina a bezzemci. Kromě tohoto zde žijí příslušníci svobodných a privilegovaných povolání, jako jsou mlynáři a kováři.

Manufaktury, plátenictví a sklářství

Počínaje 17. stoletím se v hospodářské sféře začíná uplaťnovat nový druh výroby – manufaktury, jejichž počátek spadá již do poloviny století předcházejícího. Z počátku navazuje manufakturní výroba na venkovská domácká řemesla stojící mimo cechovní struktury. Je zakládána hlavně v podhorských oblastech a prosazuje se nejdříve v plátenictví - faktorský systém. Velmi úspěšné se stalo i sklářství - český křišťál.

Povinné odvody a reformace

Po ukončení sedmileté války (1756-1763) došlo k výraznému útlumu v nabídce potravin. Na vině byla především vysoká kontribuční zatíženost poddanských usedlostí, dosahující až 40%. Bylo tedy nezbytné reformovat stávající ekonomický systém, založený do té doby na převaze zemědělské produkce i poddanské závislosti. Částečné řešení představovalo rozparcelování neefektivních vrchnostenských dvorů mezi poddané – tzv. raabizační vesnice.

Malovýroba a velkovýrobní podniky

Po ztrátě Slezska se začíná prosazovat nová manufakturní a živnostenská politika státu. Rozvoj manufaktur ve 2. pol. 18. století přináší zánik malých výrobců i v zemědělství. Naše země zaujímají postavení s rozvinutou velkovýrobou, zejména plátenickou. V souvislosti se vznikem nových podniků na počátku 19. století jsou zakládány tzv. dominikální vesnice.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vrcholní novověk © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz