Krajinné památkové zóny

Ochrana přírody, sídel a staveb

Stránka o ochraně krajinných památkových zón v ČRS ohledem na mimořádné krajinné či krajinářské hodnoty a hodnoty urbanistické je smyslem prohlášení více či méně rozsáhlého území za krajinnou památkovou zónu plošná ochrana části krajiny (tzv. krajinný segment) a historického prostředí.

Lednicko-Valtický areál

Hraniční zámeček v Lednicko-Valtickém areálu

Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici Moravy, nyní součást krajinné památkové zóny Lednicko-Valtický areál (LVA).
Hlohovec, okres Břeclav

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Stavebně-kulturní složka
  2. Přírodní nebo přírodě blízká složka
  3. Novostavby, úpravy pozemků a staveb

Stavebně-kulturní složka

Z hlediska historického stavebního fondu se jedná o ochranu městských nebo vesnických sídel včetně charakteristického obrazu v krajině - uchování panoramatických pohledů, stavebních dominant, prostorových vazeb, měřítka zástavby atd.).

Dále rovněž o ochranu hodnotných architektonických souborů nebo areálů i ochranu jednotlivých památkových objektů včetně drobných staveb nebo archeologických nálezů v krajině.

Přírodní a přírodě blízká složka

Z hlediska ochrany krajiny a krajinářských úprav zahrnuje statut krajinné památkové zóny ochranu krajinných dominant a prostorového uspořádání pozemkových parcel včetně mezních pásů a rozvržení obdělávané půdy (tzv. plužina).

Dále rovněž ochranu nezpevněných i zpevněných komunikací, vodních toků včetně historických úprav břehového zpevnění, vodních ploch včetně historické úpravy břehů (podle rozsahu může být zařazeno i do stavebně-kulturní složky prostředí) a ochranu trvalých porostů (lužní lesy, vzrostlé stromy ve formě alejí nebo solitérů).

Novostavby, úpravy pozemků a staveb

U novostaveb přijatelných jen ve velmi omezeném počtu a pouze v intravilánu (zastavěném území) sídel je dbáno na respektování tradiční regionální formy nových staveb při použití materiálů přírodního původu.

Veškeré pozemkové úpravy a úpravy na kulturních památkách i ostatních stavbách v krajinné památkové zóně podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, orgány ochrany přírody a případně i s jinými orgány státní správy.

Jsou přitom vždy zohledněny a respektovány výsledky rozborů přírodní složky území i urbanistických rozborů území a sídel včetně archeologických průzkumů. U jednotlivých památek a památkově hodnotných staveb jsou zohledněny rovněž podrobné stavebně-historické průzkumy.

Na využití území, veřejných prostorů sídel i jednotlivých staveb jsou kladeny přiměřené požadavky, při kterých nedochází k ohrožení krajinných nebo krajinářských hodnot území ani ohrožení památkových hodnot historického stavebního fondu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Ochrana krajinných památkových zón
© Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz