Ochrana památkových zón v ČR

Prostředí a památky, rozvoj a novostavby

Památkové zóny České republikyS ohledem na nestejně dochované urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou zónu diferencovaná ochrana území a historického stavebního fondu.

Ochrana památková zóny

Památková zóna lidové architektury v obci Lysovice
Přízemní domy okapové orientace opatřené
před vstupem žudry v podobě typické pro oblast Vyškovska na Hané. Ostatní stavby respektují okapovou orientaci, nikoliv
však výškové řešení a úpravu vstupu.
Obec Lysovice, okres Vyškov

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Sídelní prostředí a památky
  2. Rozvojové plochy a novostavby
  3. Stavební úpravy staveb
  4. Rozbory území a průzkumy památek

Prostředí a památky

Ve vztahu k určitému stupni narušení je často žádoucí i postupná náprava formou rekultivace prostředí a ploch (zejména prostory veřejných prostranství) nebo rehabilitace zejména památkově hodnotných staveb.

Rozvojové plochy a novostavby

Z výše uvedených důvodů jsou rozvojové plochy nové výstavby vymezené uvnitř hranice památkově chráněného území omezeny v souladu s kulturními hodnotami tohoto území.

Respektování charakteru památkové zóny může být požadováno i v případě územních plánů vymezujících nové stavby při vnější hranici zóny nebo na místě určujících pohledových směrů (kompoziční osy, panoramatický obraz vesnice v krajině, vazba na panské sídlo atd.).

Památkové zóny ve městech

Památkovou zónou je rovněž bývalá dělnická kolonie Buďánka
Snad nejproblematičtější bývá ochrana staveb
na území velkých měst, zejména pokud se

jedná o dříve samostatné vesnice nebo
stavby sociálně slabších vrstev.
Dělnická kolonie Buďánka,
okres Praha hl.m.


Foto © MaČefotogalerie

Ve všech případech jsou u novostaveb v památkově chráněných území i bezprostředním okolí přesně stanoveny regulativy z hlediska umístění i vnějšího vzhledu nové stavby (situování na parcele, tvar půdorysu, podlažnost, sklon střešních rovin atd.).

Stavební úpravy staveb

Veškeré stavební úpravy na kulturních památkách (oproti památkovým rezervacím je památek početně méně) i ostatních stavbách v památkové zóně podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, případně i s orgány ochrany přírody.

Na využití veřejných prostorů i jednotlivých staveb jsou kladeny přiměřené požadavky, při kterých nedochází k ohrožení památkových hodnot chráněné lokality.

Rozbory území a průzkumy památek

Jsou přitom vždy zohledněny a v co největší míře respektovány výsledky urbanistických rozborů lokality i stavebně-historických průzkumů jednotlivých staveb.

Autor textu k Vesnickým památkovým zónám ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz