Stodoly

Stavby pro mlácení a ukládání obilí

Objektům stodol předcházela ve funkci úložného prostoru zejména pro nevymlácené obilí a slámu sloupová konstrukce tzv. oborohu.

Od vrcholného středověku se však pro uskladnění svezeného obilí a jeho postupné mlácení (ručně, pomocí cepů) zřejmě už i ve vesnických usedlostech (dříve v šlechtických a klášterních dvorech) stále více stavěly speciální objekty - stodoly. Musely poskytnout co největší krytý úložný prostor a pevnou plochu pro mlácení - mlat. Podobně jako u středověkého vesnického domu se i u stodoly záhy ustálila trojdílná symetrická dispozice - se středním mlatem a dvěma pernami po stranách. Základ konstrukce našich nejstarších doložených stodol tvoří sloupy pro vynesení hřebenové vaznice Chlum - samostatné roubené stodoly za humny, okr. Chrudim (obr. 007_153).krovu, přes kterou se zavěšovaly krokve. Obvodové "stěny" tvořila pouze nízká ohrádka pro opření konců krokví, která mohla mít vcelku libovolný půdorys. Při nízkém obvodu musel být okraj střechy zvednutý v místě vrat, která vedla na mlat. U nás pochází zatím nejstarší doklad takového stodoly z městského prostředí, odkrytý archeologickým výzkumem domu čp. 226 z likvidovaného jádra města Mostu (Jan Klápště) a datovaný do 2. poloviny 13. století. Ve stodolách takového typu byli pravděpodobně upáleni husité zajatí u Lipan, jak zmiňuje tehdejší zpráva. Tato písemná zmínka o stodolách má kupodivu starší datum než archeologické doklady vesnických stodol z našeho území. Důvodem ale může být jejich dřevěné provedení, které při povrchovém založení stavby nemusí v terénu zanechat žádné stopy.

Veselý kopec - čtrnáctiboká stodola zachráněná přenesením ze Sádku (SY). Expozice lidové architektury Vysočina, okr. Chrudim (obr. 007_319).Se středověkými stavebními tradicemi jsou zpravidla spojovány zejména tzv. polygonální stodoly, tzn. stodoly, jejichž nízká obvodová stěna, zpravidla roubená, má na koncích půdorysu víceboký tvar. Dokumentované polygonální stodoly, z jejichž kdysi bohatého výskytu (zejména na Českomoravské vrchovině) se dochovaly pouze nepatrné zbytky, měly ve starším období vysokou konstrukci krovu s hřebenovou vaznicí, většinou na čtyřech sloupech odpovídajících trojdílnému členění stavby s nízkými obvodovými zídkami a se strmými valbovými střechami. Početnější dochované mladší dřevěné stodoly z 18. století, které dnes také velmi rychle mizí, už zpravidla neměly sloupovou konstrukci, ale krovy s trojúhelníky krokví a vazných trámů na vyšších kompaktních stěnách, do jejichž výšky se již vešla celá vjezdová vrata. Technologie stavby stěn "kopírovala" místní zvyklosti - na většině území byly stodoly (přesněji jejich obvodové stěny) roubené, v severozápadní části Čech hrázděné, případně rámové.

BŘEŽANY - situování stodol "v poslední vlně" zástavby parcely ve směru na ní kolmém (obr. 022_brezany_007, foto 2002).Materiál stodol měl více než u jiných druhů staveb vliv na jejich umístění, protože jejich hořlavá konstrukce i obsah nutily k izolovanému situování za dvorem usedlosti, vlastně v zahradě, což můžeme dobře (včetně materiálové charakteristiky) sledovat na mapách stabilního katastru. Přibližování stodol a jejich zapojování do celistvější zástavby kolem dvora se běžně objevuje až od 1. poloviny 19. století s přechodem na zděnou technologii a pálenou krytinu. Nástup zděných stodol probíhal postupně, včetně přechodového článku s tzv. pilířovou konstrukcí (zděné pilíře a dřevěné výplně, zpravidla z vodorovně kladených trámů), oblíbenou právě na začátku 19. století. Na konci 1. poloviny 19. století už v novostavbách převažují BŘEŽANY - vysoké stodoly s rovnými překlady vrat (obr. 022_brezany_002)(při trvající tradiční vnitřní dřevěné konstrukci) zděné stodoly, zpočátku spíše kamenné, s typickými fabionovými římsami. Ty se mohly provést i na trámových překladech vrat, ale brzy už byly stavěny stěny natolik vysoké, že se mohly klenout i vjezdy. Ve větších usedlostech byl v 19.století obvyklý půdorysný typ 3+1, na němž se k obvyklému trojdílnému jádru stodoly přidává čtvrtý díl s vraty, který spíše plní funkci kolny.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

HRADIŠTĚ - střešní rovina stodoly prolomena podélnými větracími otvory (obr. 010_hradiste_005).Nezbytnou součástí stodol s dřevěnými krovy byly samozřejmě také větrací otvory, které umožnili spolu se skládanou krytinu s dostatečnou propustností vzduchu (střecha mohla "dýchat") dostatečné provětrání prostoru. To bylo při skladování mnohdy ještě čerstvě přivezeného mokrého sena nutné k rychlému poklesu vlhkosti, která by nám časem znehodnotila dřevěné konstrukce. Krov stodol proto býval otevřený do přízemí a tak byla kdykoliv zajištěna snadná vizuální kontrola stavu jednotlivých dřevěných prvků , případně i keramické krytiny.

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz