Historická plužina

Rozvržení plužiny, komunikace a úpravy

Stránka o středověké vesnici - románský kostel a archeologieZa plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti. Do plužiny nepatří tzv. občiny (louky, obecní pastviny a lesy) a vrchnostenské lesy.

Plužina

Nepravidelná a pravidelná plužina
Charakteristika plužiny a její základní typy podle tvaru a uspořádání pozemků.
Dědictví zemědělské kultury

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Rozvržení plužiny
  2. Komunikace a cesty
  3. Pozemkové úpravy
  4. Typy plužiny

Rozvržení plužiny

Rozvržení plužiny se odráží především ve velikosti a tvaru polností (odtud spojitost se slovem pluh) i jejich vzájemném uspořádání. Záviselo přitom na mnoha stálých i proměnlivých faktorech. Mezi nejdůležitější přitom náležely:

Z hlediska přírodních podmínek byla důležitá zejména výšková členitost terénu včetně překážek, které představovaly zejména strmé svahy a podmáčené údolní nivy. S terénním profilem a přírodními překážkami souvisela i přístupnost obhospodařovaných poloh pro člověka, tažná zvířata a později pro mechanizaci.

Z hlediska samotného obhospodařování půdy byl důležitý zejména způsob obdělávání, tj. orby a rovněž kvalita půdy.

V neposlední řadě o podobě plužiny a to zcela zásadně rozhodovala pozemková držba. Ta se až na výjimky často měnila, přičemž mohlo docházet rovněž ke scelování nebo dělení pozemků. V řadě případě je proto obtížně dohledat nebo rekonstruovat starší podobu plužiny, zejména pak starší než vrcholně středověké období.

Komunikace a cesty

Plužina a historické cesty

Úvozová cesta mezi zahradami a poli
Zahloubená úvozová cesta vedoucí

z návsi do polí mezi stavbami
a zahradami zemědělských usedlostí.
Obec Malý Dešov, okres Třebíč

Foto © MaČefotogalerie

Pomineme-li zprvu utvářenou dálkovou a místní komunikační síť byla podoba plužiny určována zejména systémem nezpevněných cest. Jejich vznik zpravidla úzce souvisel se zemědělskou činností nebo lesním hospodařením v okolí obce.

V rámci těchto cest byly důležité zejména polní, úvozové a lesní cesty. Specifickým typem cest jsou rovněž průhony, nazývaná též draha.

Pozemkové úpravy

Přestože k dělení a scelování plužiny docházelo i dříve, zachovávaly tyto pozemkové úpravy místní měřítko. Zásadní problém z hlediska narušení krajinného prostředí vesnice i nežádoucích průvodních jevů (rozorání mezí - vodní a větrná eroze) znamenalo až plošné scelování pozemků v důsledku kolektivizace zemědělství. V oblasti intenzivní zemědělské výroby většina historických plužin zcela zanikla. V současné době jsou historické plužiny zachovány pouze v okrajových oblastech ČR s členitějším horským terénem.

Typy plužiny

Klasifikace plužiny do jednotlivých typů je zpravidla poměrně obtížná s ohledem na rozmanité přírodní podmínky i různé formy sídelních útvarů. Obecně můžeme rozlišit starší nepravidelné typy plužiny a mladší plužinu zpravidla již pravidelného uspořádání, pokud k tomuto byl vhodný terén. O jednotlivých typech plužiny pojednává stránka typy plužiny.

Starší podoba plužiny zůstala obvykle patrná jen na starších mapách, zejména mapách stabilního katastru. Někdy může být ještě patrná též na prvních černobílých ortofotomapách. Pro prohlížení použijte externí odkazy.

Autor textu a dokumentace ke kapitole Plužina © Martin Čerňanský

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz