Přírodní vlivy, sídla a stavby

Voda v krajině, podmáčená a záplavová území

Stránka o klimatických vlivechNedílnou složkou přírodních podmínek ovlivňujících umístění a podobu každého sídelního útvaru jsou rovněž klimatické vlivy. Tyto ostatně ovlivňovaly rovněž umístění samotných staveb v usedlosti a rovněž jejich konstrukční řešení.

Rozlivná území vodních toků

Dolní a Horní Paseky na mapě stabliního katastru z roku 1833
Vlevo rozlivné území Vermířovského potoka

v lokalitě Dolní Paseky. Rybník a mlýnský náhon již neexistuje, nově zastavěno. Cesta

s potokem vpravo dole téže mapy je dnes
ulice V Mokrém. Vpravo Horní Paseky.
Obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

© ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Voda a kvalita půdy
  2. Podmáčená území
  3. Rozlivná a záplavová území
  4. Povětrnostní vlivy

Voda a kvalita půdy

Kromě samotných vodních ploch a vodotečí se voda v krajině projevovala rovněž ve formě dešťových srážek. S četností a vydatností srážek souvisela rovněž kvalita půdy, která byla i jedním z řady faktorů rozhodujících o vhodnosti lokality k trvalému zemědělskému osídlení.

Podmáčená území

Zohledňovány ovšem byly i rizikové jevy související s vodním režimem krajiny. Jednalo se zejména o situování staveb (i místních komunikací) mimo mokré louky a další podmáčená území tvořící potoční nebo říční nivu proměnlivé šířky a průběhu.

Zpravidla se tedy jednalo o umístění staveb ve větší vzdálenosti od vodního toku nebo na vyvýšených terasách. Nutno přitom podotknout, že neméně důležitým důvodem byla i snadná dostupnost obhospodařovaných pozemků situovaných v náhorní poloze.

Rozlivná a záplavová území

Nivní území vodních toků

Dolánky u Turnova na mapě stabilního katastru z roku 1843
Koryto řeky Jizery severně od Turnova, vlevo proslulý Dlaskův statek (dům značen červeně,
i když roubený). Podél vodního toku mokré louky nevhodné k zastavění, na malé mapce aktivní zóna záplavového území pro Q100.
Obec Dolánky u Turnova, okres Semily

© ČÚZK © VÚV TGMfotogalerie

V důsledku dlouhotrvajících srážek nebo jarních tání sněhu bývala nejdříve zaplavována nivní území potoků a řek, nemající často ani pevné břehy. Známy jsou i případy, kdy z důvodu častých záplav docházelo k přemístění osad nebo jednotlivých staveb a jejich opětovnému vybudování na bezpečnějším místě neohrožovaném povodněmi.

Na druhou stranu vznikaly i osady, které byly na vodním toku, přítoku nebo náhonu závislé. Příkladem mohou být rybářské osady, např. Rybáře v dnešní Troji v Praze a samozřejmě též stavby rybáren. Obdobně tomu bylo i v případě staveb na vodní pohon (vodní mlýny, pily atd.). Zajímavý příklad ve vztahu k podmáčeným loukám představují i seníky v okolí Třeboně.

Obecně platí, že rozlivná území byla zastavována až později v souvislosti se stavebním rozvojem obcí uvnitř intravilánu. Nejvíce postižená povodněmi přitom zpravidla byla a jsou obce založené v údolních polohách, respektive v dolní části bez možnosti odtoku vody do nižších poloh nebo její "rozlití" do okolí.

Povětrnostní vlivy

Dopad na charakter zástavby ovšem mohly mít i povětrnostní vlivy, zejména v případě nechráněných poloh ve vyšších nadmořských výškách.

Obecně se drsnější klimatické podmínky projevily zejména soustředěním staveb kolem hospodářského dvora do kompaktnějších, tedy uzavřenějších forem. Tímto se zásadně odlišovaly oproti formám s volnějším rozmístěním, tj. bez stavebního propojení jednotlivých objektů usedlosti. V některých případech byly všechny prostory dokonce soustředěny pod jednu střechu a vznikl tzv. jednotný dům.

Klimatické vlivy a zakládání vesnických sídel v ČR © Martin Čerňanský

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
    Uspořádání pozemků a cest
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz