Okrouhlice - pozemky (II.)

Radiální lánová plužina, cesty a rozvoj

Stránka o středověké návesní vesnici Vrcholně středověké (i pozdější) vesnice s okrouhlou návsí se vyznačují obvykle dostředným uspořádáním staveb zemědělských usedlostí i obdobným dělením zahrad a hospodářských pozemků.

Náves s okrouhlou návsí

Vesnice s návsi okrouhlého tvaru a dostřednou plužinou
Okrouhlý půdorys s dostředně (radiálně) uspořádanými polními lány ohraničenými
ve směru podélném cestami nebo mezemi,
příčně loukami, pastvinami či lesem.
Obec Třebíška, okres Chomutov


Mapa SK 1842: ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Pozemkové parcely
  2. Komunikace
  3. Sídelní rozvoj
  4. Příklady vesnic s okrouhlou návsí
  5. Novověké okrouhlé vesnice

Pozemkové parcely

Na stavební parcely navazovaly obdobně radiálně dělené pozemky určené k hospodaření - polní lány. Oproti návsi a stavebním parcelám bylo rozměření polních lánů složitější. Důvodem byla přímá návaznost na zemědělské usedlosti i nutnost rozměření území podstatně větší rozlohy, tedy i více proměnlivé z hlediska terénu a dalších přírodních podmínek.

V blízkosti vesnice bývá rozvržení plužiny pravidelnější a šířka lánového pruhu nejmenší. S větší vzdálenosti se polní lány více či méně plynule rozšiřují a zpravidla ztrácejí na své původní pravidelnosti. Ohraničeny přitom mohou být lesem zaujímajícím i nadále okrajové části katastru, vodním tokem nebo až hranicí katastrálního území. Mezi sebou jsou polní lány zpravidla odděleny mezemi a/nebo polními cestami.

Komunikace

Okrouhlice s dostřednou plužinou

Okrouhlice s radiálně uspořádanými polními lány
Tzv. okrouhlice s dostředně uspořádanou plužinou, rozdělenou do "klínových" ploch systémem místních a polních komunikací směřujících do středu návsi.
Obec Šerchov, okres Chomutov

Mapa SK 1842: ČÚZKfotogalerie

Dostředným směrem přirozeně směřují rovněž místní komunikace. Zprvu mohla být okrouhlá náves přístupná jen jednou cestou.

Zahrazení této cesty umožňovalo uzavřít celou vesnici z důvodů obranných, které často dokládá i umístění stodol tvořících pomyslnou hradbu kolem vsi. Ohrazení umožňovalo taktéž zamezení volného pohybu dobytka, neboť náves mohla ve starších dobách sloužit jako pastvina.

Sídelní rozvoj

Později dochází k zahušťování cestní sítě, přičemž právě podél komunikací nastává sídelní rozvoj. Domky a chalupami jsou v novověkém období zastavovány rovněž návesní prostory, ať již uprostřed nebo v přímé stavební návaznosti na usedlosti. Pravidelný okrouhlý tvar nemusí být proto na první pohled patrný, na rozdíl od starší situace s návsí volnou nebo zastavěnou jen několika významnými objekty. K těmto náležely stavby sakrální (kaplička, kostel, socha) nebo obecní (sýpka, později též škola).

Příklady vesnic s okrouhlou návsí

Typickým příkladem vrcholně středověkých vesnic okrouhlého půdorysu jsou vesnice Slatina nebo Lipnice, vyznačující se rozlehlou návsí ve druhém případě již zastavěnou.

Dalšími příklady okrouhlých vesnic jsou obce kolem Blatna (např. Bečov, Šerchov) nebo Výsluní (např. Kýšovice, Sobětice, Třebíška) na Chomutovsku. S ohledem na polohu uprostřed krušnohorských planin a tedy vyšší nadmořskou výškou nelze vyloučit ani poněkud pozdější založení. Oproti výše uvedené Slatině a Lipnici se vyznačují menší rozlohou návsi a bohužel rovněž zachováním. Z důvodu zániku řady staveb nebo zcelení plužiny nemusí být původní situace staveb a/nebo plužiny na první pohled patrná (viz. např. porovnání obce Třebíška s výše zobrazenou mapou stabilního katastru z roku 1842). Dokladem jsou zpravidla pozůstatky dostředně uspořádaných mezních pásů nebo vzrostlá zeleň vytvářející svým rozmístěním kruhový útvar.

Novověké okrouhlé vesnice

Kromě středověkých vesnic mohou mít okrouhlé půdorysy i novověké vesnice barokního založení (např. Byšičky, Nová Ves). Z důvodu odlišného stáří i geometricky přesného půdorysu jsou popisovány samostatně.

Autor textu a fotodokumentace k Návesní lánové vesnice © Martin Čerňanský

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
    Uspořádání pozemků a cest
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz