Vesnice s návsí víceúhlou

Polygonální náves a lineární lánová plužina

Stránka o středověké návesní vesniciMezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány.

Vesnice s pravoúhlou návsí

Návesní vesnice s návsi pravidelného mnohoúhelníkového tvaru
Příklady vesnic s návsi obdélníkového tvaru. Náves vymezují usedlosti, zatímco mladší domkářská zástavba je situována na okraji
nebo přímo v návesním prostoru.
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Náves
  2. Stavební parcely
  3. Plužina a polní lány
  4. Rohové úseky a komunikace

Náves

Velikost pravidelně vyměřených návsí byla různá, často podstatných rozdílů mezi jednotlivými vesnicemi. Závisela přitom na počtu sedláků či přesněji polních lánů, do kterých byl okolní odlesněný prostor rozdělen či spíše vyměřen.

V případě většího počtu usedlých mohou návsi dosahovat značné rozlohy, srovnatelné půdorysem i velikostí s náměstími tehdy zakládaných městeček a měst. Lze přitom předpokládat, že vyměření pravidelné návsi polygonálního (tj. mnohobokého, vícebokého) tvaru nebylo díky menší členitosti předem vytipovaného terénu i znalostem geometrie obtížné.

Stavební parcely

Kromě půdorysu návsi byly pravidelné též stavební parcely, orientované zpravidla kolmo na stavební čáry totožné s obvodem návesního prostoru. Parcelaci přitom tvořily pro gotické období příznačné úzké a dlouhé pozemky, v rámci kterých byly umístěny jednotlivé stavby usedlostí. V prostředí města byla situace obdobná, s měšťanskými domy při náměstí a zadními dvorními trakty.

Na rozdíl od starších vesnic jsou vlivem pravidelného půdorysu návsi jednotlivé usedlosti již umístěny na shodné návesní čáře, která odpovídá příslušné straně návesního prostranství. Současně jsou díky parcelaci založené na vyměřovací soustavě již postaveny těsně vedle sebe. K odchylkám od tohoto pravidelného schématu mohlo docházet v případě, kdy přírodní podmínky (vodní tok, podmáčení) nebyly vhodné ke stavbě nebo si vynutily její nepravidelné umístění či orientaci.

Plužina a polní lány

Na stavební parcely navazovaly často shodně dělené pozemky určené k hospodaření, přičemž v případě vesnických sídel mohly dosahovat až na hranici katastru. Oproti návsi a stavebním parcelám lze v případě plužiny předpokládat její složitější rozměřování do jednotlivých polních lánů. Kromě velikosti a odpovídající kvality půdy se musela zohlednit rovněž snadná dostupnost obhospodařovaných pozemků. Z této dostupnosti vyplýval přednostně požadavek na situování každého lánu přímo za zahradou či stodolou usedlosti. Šířka polního lánu přitom zpravidla odpovídala šířce stavební parcely, resp. zahrady.

V blízkosti obce rozvržení lánové plužiny navazuje na stavební parcelaci a zůstává zpravidla kolmé nebo mírně šikmé k návesním frontám. S přibývající vzdálenosti od usedlosti však bývá terén již členitější a početnější jsou rovněž přírodní překážky. Z tohoto důvodu lánová plužina (bohužel dnes již často zcelená) obvykle ztrácí na původním směru i počáteční pravidelnosti vyměřovací soustavy.

Rohové úseky a cesty

Odlišná situace ve vyměřování nastávala u ploch mezi jednotlivými směry lánů, tedy na pomyslném "nároží návesního prostoru". Uvedené plochy neměly přímou vazbu na jednotlivé usedlosti a mohly sledovat některý z hlavních lánových směrů nebo být rozměřeny jiným způsobem.

Často však byla situace komplikovanější, neboť se zde nacházely komunikace vedoucí do návesního prostoru a někdy též svažitější terén. Společně se samotnou návsí náleží tyto plochy mezi první, které jsou při sídelním rozvoji v období novověku zastavovány domky a chalupami.

Autor textu a fotodokumentace k Návesní lánové vesnice © Martin Čerňanský

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
    Uspořádání pozemků a cest
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz