Vesnice s návsí oválnou

"Čočková" náves a vějířová lánová plužina

Stránka o středověké návesní vesnici Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá poměrně pravidelná lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány.

Okraje přitom nemusí být nutně oblého nebo zahroceného tvaru, protože problém ukončení z důvodu průběžné komunikace vedoucí právě těmito okraji odpadá. - protáhlé elipticke

Vesnice s okrouhlou návsí

Návesní vesnice s pravidelnou návsi okrouhlého tvaru
Příklady vesnic s návsi okrouhlého tvaru. Náves vymezují usedlosti, zatímco mladší domkářská zástavba byla situována na okraji
nebo přímo do návesního prostoru.

Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Náves
  2. Stavební parcely
  3. Usedlosti
  4. Plužina a polní lány
  5. Rohové úseky a komunikace

Náves

Velikost okrouhlých návsí ve tvaru kruhu, písmene "U", podkovy, obdélníku či čtverce se zaoblenými rohy nebo mírné elipsy byla různá. Svou rozlohou se návsi často podstatnou měrou lišily, stejně jako v případě vesnic s víceúhlou návsí. Rozloha návsi se přitom opět odvíjela od počtu sedláků či usedlostí soustředěných po jejím půdorysném obvodu a souvisela rovněž s rozměřením okolního prostoru na jednotlivé polní lány.

Díky pravidelnému geometrickému tvaru bylo vyměření okrouhlé návsi poměrně snadné, zvlaště pak ve vodorovném nebo mírně svažitém rovinném terénu.

Stavební parcely

Ve shodě s půdorysem návsi byly rozvrženy i stavební parcely, uspořádané dostředným způsobem kolmo na okrouhlý obvod návesního prostranství. Vlastní parcelace byla tvořena úzkými a dlouhými pozemky, charakteristickými pro období vrcholného středověku. Na okraji pozemků byly při návesním prostoru umístěny zemědělské usedlosti se zahradami.

Usedlosti

Na rozdíl od starších vesnic jsou usedlosti umístěny zpravidla již těsně vedle sebe a na shodné návesní čáře určené vyměřovací soustavou. K možným odchylkám od geometricky přesného tvaru půdorysu docházelo především v důsledku místních přírodních podmínek (terén, vodní režim atd.), starší cestní sítě apod. Plynulý okrouhlý tvar byl ovšem často pozměněn rovněž umístěním domu dále od návsi, přičemž mezilehlou část stavební parcely zaujala předzahrádka.

Plužina a polní lány

Na stavební parcely navazovaly obdobně radiálně dělené pozemky určené k hospodaření - polní lány. Oproti návsi a stavebním parcelám bylo rozměření polních lánů složitější. Důvodem byla přímá návaznost na zemědělské usedlosti i nutnost rozměření území podstatně větší rozlohy, tedy i více proměnlivé z hlediska terénu a dalších přírodních pomínek. V blízkosti vesnice bývá rozvržení plužiny pravidelnější a šířka lánového pruhu nejmenší. S větší vzdálenosti se polní lány více či méně plynule rozšířují a zpravidla ztrácejí na své původní pravidelnosti. Ohraničeny přitom mohou být lesem zaujímajícím i nadále okrajové části katastru, vodním tokem nebo až hranicí katastrálního území. Mezi sebou jsou polní lány zpravidla odděleny mezemi a/nebo polními cestami.

Cesty

 

Často však byla situace komplikovanější, neboť se zde nacházely komunikace vedoucí do návesního prostoru a někdy též svažitější terén. Společně se samotnou návsí náleží tyto plochy mezi první, které jsou při sídelním rozvoji v období novověku zastavovány domky a chalupami.

Autor textu a fotodokumentace k Návesní lánové vesnice © Martin Čerňanský

Jmenný rejstřík vesnic radiální založení

Výhodou radiálního (dostředného, paprsčitého) uspořádání stavebních parcel byla možnost jejich vyměření v zalesnéném terénu, vyznačujícím se často nepřehlednou situací a místy neprůchodným terénem. Vytyčení více či méně pravidelného kruhu bylo totiž možné z jednoho místa a tedy snažší než v případě jiných půdorysných tvarů.

Není proto náhodou, že toto radiální půdorysné schéma nalézáme často u obcí, v jejichž názvu se zachoval náznak jejich zakládání v zalesněném místě, tedy zejména vesnic nesoucích název Žďár. Tento název upomíná na vypalování lesa při prvotním uvolňování a kultivaci plochy pro samotnou vesnici a obdělávané plochy polí, luk a pastvin.

Dalším příkladem radiálního založení vesnice je například obec Pustá Proseč. Její název napovídá, že obec vznikla vymýcením (prosekáním) části lesa. Stalo se tak v místě vhodném pro založení vesnice z hlediska konfigurace terénu (mírné svahy s jižní orientací), kvality půdy i přítomnosti vodního zdroje. Přívlastek Pustá je pozdějšího data a jeho význam je zřejmý.

Se souhlasem autora převzato s vyjímkou úvodního a posledního odstavce z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

 

 

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
    Uspořádání pozemků a cest
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz